Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 50


header dotter

Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

51421312_2464726840268893_7857815858293243904_o

Nieuwjaarsbijeenkomst NP Drentsche Aa

Op 29 januari was de Nationaal Park Drentsche Aa jaaropening in Paviljoen Appelbergen met 11 pitches vanuit verschillende betrokken organisaties en/of personen. Voorzitter Hendrik R. Oosterveld bedankte, naast de aanwezigen, iedereen die zich inzet voor het behoud van het Drentsche Aa gebied. Gedeputeerde Henk Jumelet ontving het eerste exemplaar van de muziek CD Wildernis in Drenthe uit handen van Janetta Bos-Veenhoven en Henk Bos.

(c) ABrasse-2707

Gidsenbijscholing; diersporen door Aaldrik Pot

Aaldrik Pot verzorgde op 14 februari een fantastische en inspirerende sporen & prentenbijeenkomst voor Nationaal Park gidsen. Op 16 februari gevolgd door een excursie in de bossen bij Schoonlo. Zeer interessant en we gaan zeker nog een keer met Aaldrik op pad. Door op sporen te letten wordt de omgeving nóg interessanter en kijk je bewuster om je heen. Onze NP Gidsen gebruiken deze informatie om deelnemers bewuster te maken van de natuur om ons heen.

Klokhuisdag

Op woensdag 1 mei is NP Drentsche Aa aanwezig op de Nationale Parken Klokhuisdag op stadslandgoed De Kemphaan in Almere. De drie Drentse Nationale Parken Drentsche Aa, Drents Friese Wold en Dwingelderveld staan samen op een veld en organiseren natuurbelevingsactiviteiten voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Thema voor Drenthe is ‘Dwalen door een landschap vol verhalen’. Activiteiten zijn oa ‘hunebed stenen werpen’, we gaan hunebedden bouwen, groot memory spelen en er is een informatiekraam over de Nationale Parken in Drenthe. Aan deze dag dragen oa de schaapherder van de Stroomdalkudde, Marketing Drenthe en Stichting het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer bij.

EDoP 2019_NL_poster-01zkl

Dag van het Nationaal Park

Op zo 26 mei houdt Nationaal Park Drentsche Aa ism de Drentsche Aa partners de Dag vh Nationaal Park. Thema dit jaar is 'onze natuurschatten'. Zet de datum vast in uw agenda. Tijden en locatie worden later bekend gemaakt op de website www.drentscheaa.nl en via de krant en social media kanalen.

logo Junior Ranger Nederland zkl

Nationaal Park zoekt Junior Rangers

Ben jij tussen 12 en 18 jaar oud, stoer en natuurgek?

Word Junior Ranger. We starten in september 2019 met het programma.

Junior Rangers Nederland is een jongerenprogramma van IVN Natuureducatie en heeft actieve groepen in verschillende Nationale Parken. Het programma sluit aan op het Europese Junior Ranger programma van Europarc, de koepelorganisatie voor Nationale Parken en natuurgebieden. Steeds meer Nederlandse Nationale Parken sluiten zich bij dit jongerenproject aan.

JuniorRangers leren wat het werk van een ‘ranger’ inhoudt. Zij worden jongeren-ambassadeurs voor het Nationaal Park Drentsche Aa en zetten zich met allerlei activiteiten in voor het gebied.

Afbeelding1

Het programma van de JuniorRanger bestaat uit o.a. natuurbeheeractiviteiten, werken met Nationaal Park organisaties, onderzoek, geven van presentaties op fairs, markten en andere Nationaal Park activiteiten. De begeleiding van het maandelijks programma is in handen van vaste begeleiders. In de zomer volgt een afsluitend kamp en er is jaarlijks een internationaal uitwisselingskamp.

IVN zorgt - namens het Nationaal Park - voor de organisatie, het contact met de partners en voor de opleiding van de vrijwillige begeleiders. De belangrijkste partners zijn de vrijwilligers en de natuurbeherende organisaties.

Wil je meer informatie over Junior Rangers Nederland of vindt u het leuk om een groep Junior Rangers te begeleiden?

kijk op www.ivn.nl/junior-rangers of neem contact op met Timanca Manak, drentscheaa@ivn.nl

https://www.drentscheaa.nl/actueel/juniorrangers/

53687183_2538459589562284_3814190190189084672_o_cr

Nationaal Park Drentsche Aa cursus van start

De NP Drentsche Aa cursus met 25 deelnemers van start gegaan. In 3 bijeenkomsten krijgen de deelnemers informatie over het landschap waarin zij wonen. De Nationaal Park Drentsche Aa organisatie vindt deze betrokkenheid van gebiedsbewoners en -bezoekers essentieel voor het behoud van dit oude landschap. In deze cursus wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de rijke cultuurhistorie en de bijzondere natuurwaarden van het Drentsche Aa gebied.

IMG_2114

Nieuwe expositie Hunebedcentrum in Borger

Oog in oog met de hunebedbouwers

Naast het grootste hunebed van Nederland in Borger staat het Hunebedcentrum. In het hoofdgebouw is sinds kort een geheel nieuwe expositie over de hunebedbouwers geopend. Je staat er oog in oog met onze voorouders, de hunebedbouwers. Via diorama’s, dronebeelden, quizzen, spellen en meer ontdek je hoe de mensen vroeger leefden en werkten.  De nieuwe directeur Harrie Wolters is blij met het eindresultaat: “Hier kunnen we weer jaren mee vooruit! De nieuwe expositie is een ware beleving. We hopen hiermee ook mensen uit de regio opnieuw te prikkelen langs te komen.”

Naast de nieuwe expositie valt er in het Oertijdpark te genieten van ‘living history’ en ontmoet je zomaar oermensen, die in hun natuurlijk leefomgeving verschillende activiteiten uitvoeren. Een beleving voor jong en oud. Dichter bij de oermens, als in het Hunebedcentrum, kom je niet.

Binnenkort opent op het terrein van het centrum tevens een nieuwe expositie over het Hondsrug UNESCO Geopark. Kom snel kijken!

Hunebedcentrum, 0599 236 374, www.hunebedcentrum.eu

foto A. de Bruin RAVON

De grote modderkruiper in de Drentsche Aa

In de Drentsche Aa komt een bijzondere vissoort voor: de grote modderkruiper (Misgurnus fossilis), een Europees beschermde soort. Het is belangrijk dat de biodiversiteit niet afneemt en in Natura 2000 is zelfs vastgesteld dat we ervoor moeten zorgen dat deze vis niet verdwijnt of afneemt in de Drentsche Aa.

In 2014-2016 heeft stichting RAVON (kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) daarom in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer een onderzoek gedaan naar de verspreiding van deze soort. Op 60 zorgvuldig uitgezochte locaties zijn watermonsters genomen om via eDNA vast te stellen of de grote modderkruiper er voor komt. Dit was het geval bij maar vier locaties die verspreid in het gebied liggen. Deze locaties zijn nader onderzocht met schepnetten, fuiken en elektrische visapparatuur. Op twee locaties zijn in totaal drie grote modderkruipers gevangen. Dit geeft aan dat de populaties die er zijn, nog maar erg klein zijn.

foto: A. de Bruin RAVON

De grote modderkruiper leeft in ondiepe wateren, meestal sloten, met een dikke modderlaag en veel waterplanten. Deze sloten groeien langzaam dicht met deze waterplanten waardoor het leefgebied verdwijnt. Hier moet dus af en toe beheer plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het deels opschonen van een sloot (een deel van de waterplanten verwijderen).

De eerste stap is het redden van de populaties die er nu gevonden zijn. Afgelopen december is er daarom begonnen om op één van deze locaties delen van de dichtgegroeide sloten op te schonen. Hier is 30 meter ‘matig leefgebied’ vergroot naar 195 meter ‘geschikt leefgebied’ en in de directe omgeving is nog eens 430 meter sloot en 275 m2 paai- en opgroeigebied geschikt gemaakt en aangesloten aan het huidige leefgebied. Hiermee is de eerste stap gezet op een lange weg naar een gezonde populatie grote modderkruipers.

foto Louise Docker

Informatie- en discussieavond voor imkerverenigingen in het Drentsche Aa-gebied

De Operational Group Bio-Economie Drentsche Aa organiseert een informatie- en discussieavond over bijenhouderij op: Woensdag 27 februari 2019 - Aanvang: 19:30 Plaats: Zeegster Hoeve Hoofdweg 62, Zeegse

Agenda:

* Toelichting Project Bio-Economie Drentsche Aa door Sikke Meerman (onafhankelijk voorzitter/projectcoördinator)

* Werkpakketten binnen het project door Marleen Lamain (onafhankelijk landbouwkundige)

* Perspectieven voor bijenhouderij in het Drentsche Aa-gebied algemeen, Honing als streekproduct, Keurmerken/kwaliteitsgaranties, Samenwerking met akkerbouwers (tagetes), Samenwerking met TBO’s (Staatsbosbeheer, Het Drentsche Landschap)

Het Drentsche Aa-gebied is een Nationaal Park en daarmee een 'beschermd gebied', met landbouw en natuur als ‘dragers’. De bijenhouderij heeft met beide te maken. Daarnaast kan bijenhouderij belangrijk zijn voor een goed imago van het Drentsche Aa-gebied.

In het kader van het Bio-economieproject willen we graag met U als vertegenwoordigers van de imkerverenigingen in het gebied nagaan welke ideeën, wensen en vragen er leven, en of we daar met het Project Bio-economie iets aan kunnen bijdragen. Meer info: https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/eip-operationa-group/.

Traject kadeverhoging Drentsche Aa kl

Dijkverbetering Drentsche Aa

Het waterschap Hunze en Aa’s gaat groot onderhoud plegen aan de dijken langs de Drentsche Aa tussen de N34 en de Witte Molen (zie de foto). Deze dijken zijn namelijk niet meer voldoende hoog om de achterliggende gebieden voldoende bescherming te bieden tegen overstroming.

Door zetting (inklinking) en bodemdaling zijn de dijken namelijk lager geworden. Om weer voldoende veiligheid te kunnen garanderen moeten de dijken worden opgehoogd. We zullen de ophoging zo uitvoeren dat te verwachten is dat de dijken ten minste de komende 30 jaar aan de hoogtenormen zullen blijven voldoen.

De dijktrajecten die we gaan verbeteren liggen grotendeels aan de rand van het natuurgebied langs de Drentsche Aa (Natura 2000 en/of NNN gebieden). In de planvoorbereiding houden we goed rekening met de aanwezige natuurwaarden en stemmen we hierover af met de provincie als bevoegd gezag.

Bijkomend voordeel is dat we met dit project een stukje dijk kunnen verleggen en met enig inrichtingswerk en aanpassing van de waterhuishouding (vernatting) de natuurwaarde van een natuurgebiedje (zie kaartje) kunnen verhogen. Dit stemmen we af met Staatsbosbeheer.

Het waterschap streeft er naar de uitvoering van de kadeverbetering nog dit jaar grotendeel uit te voeren, met afronding in 2020.

Meer informatie: Willem Kastelein, waterschap Hunze en Aa’s; w.kastelein@hunzeenaas.nl; (0598) 69 3414

Cursus Gastheerschap

Jaarlijks houdt Nationaal Park Drentsche Aa een Gastheerschapcursus voor Drentsche Aa ondernemers en werknemers. In vier middagbijeenkomsten en een excursie worden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. Na afloop ontvangen de cursisten het Nationaal Park certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren vormen onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk’, hét informatienetwerk van het Nationaal Park Drentsche Aa. De Drentsche Aa gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk. Op 28 oktober starten we een nieuwe cursus. Interesse?

https://www.drentscheaa.nl/divers/gastvrij-onthaal/cursus-gastheerschap/

Ontdek de Drentsche Aa

Meer weten over het Drentsche Aa gebied? Kijk eens op de Drentsche Aa ontdekkaart. De kaart is voortdurend in ontwikkeling. Er wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd.

https://www.ontdekdedrentscheaa.nl/

Op pad met Nationaal Park gidsen

Drentsche Aa: bron van Drinkwater

Op Wereldwaterdag 22 maart houdt Nationaal Park Drentsche Aa in samenwerking met het Waterbedrijf Groningen een excursie die in het teken van drinkwater en natuur staat. Al van oudsher halen we ons dagelijkse drinkwater ‘gewoon’ uit de natuur. Zo is de Drentsche Aa bijvoorbeeld al sinds 1879(!) een belangrijke bron voor drinkwater. En dat kan alleen als de beek schoon is. En dat is precies wat de Drentsche Aa onderscheidt van veel andere beken in Nederland. Behalve als bron voor drinkwater is de Drentsche Aa ook van groot belang voor de natuur met alle planten en dieren die hierin voorkomen. De Drentsche Aa is niet voor niets uitgeroepen tot Nationaal Park. Schoon water is hiervoor de basis. Door deel te nemen aan deze excursie ervaart u hoe hecht de relatie tussen water(winning) en natuur(beheer) is, ontdekt u de prachtige natuur rond de beek én ziet u waar uw drinkwater – van bron tot tap – vandaan komt. Water uit de kraan, dat is niet overal even vanzelfsprekend. Wereldwaterdag is een initiatief van de Verenigde Naties om waterbeheer, watermanagement en de (drink)waterproblematiek in de schijnwerpers te zetten.

Vrijdag 22 maart 2019, 14:00 uur, Parkeerplaats bij museum Vosbergen in Paterswolde

Wat zijn tumuli?

De Nationaal Park gidsen vertellen tijdens deze excursie over de cultuurhistorische waarden van dit bijzondere gebied bij Kampsheide deelnemers ontdekken wat tumuli zijn.

zondag 24 maart 2019, 10:00 uur, Parkeerplaats bij Kampsheide aan de Tumuliboslaan bij Balloo

Fiets mee "Terug in de tijd"

Geologie en cultuurhistorie zijn in Nationaal Park Drentsche Aa nauw met elkaar verbonden. Tijdens deze fietstocht ontdekken deelnemers het onderlinge verband. Ook wordt er een paraboolduin beklommen. Benieuwd naar de achtergrond van het zogeheten “poesjes zand”? Ga met deze excursie mee en u krijgt het antwoord.

Zaterdag 30 maart 2019, 11.00 uur, NP Toegangspoort Deurze, Duur/afstand    4 uur / ca. 30 km

IJzertijd en middeleeuwen in het Zwanemeerbos

Even ten noorden van Gieten ligt de waterplas ’t Zwanemeer. Dit meer is ontstaan door zandwinning. Hier vlakbij ligt een markant eikenbos dat de naam Zwanemeerbos heeft gekregen. Dit eikenbos is jarenlang gebruikt als eikenhakhoutcomplex en herbergt veel natuurschoon, evenals diverse archeologische sporen uit het verleden. Hier liggen zo’n veertig grafheuvels uit de IJzertijd die verspreid liggen over drie groepen. Door het gebied ligt de eeuwenoude verbindingsweg, de Oude Groningerweg, die Groningen met Coevorden verbond.

Zaterdag 6 april 2019, 10:00 uur, Ingang van het openlucht zwembad Zwanemeer, Oude Groningerweg 18 in Gieten

Voor alle NP excursies geldt: honden worden niet toegelaten tijdens de excursies. NP excursies zijn gratis. Aan het eind van de excursies kunnen deelnemers een vrijwillige bijdrage aan het Gebiedsfonds geven.

Kijk voor het overzicht op onze website https://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.