Faunatunnels optie voor veilige oversteek voor dieren op A28


30 november 2016 - Er zijn allerlei oplossingen mogelijk om te voorkomen dat er nog meer otters en bevers op de A28 en de A7 worden doodgereden. De kosten hiervoor bedragen 4 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek op initiatief van de provincie Groningen over hoe met name de A28 beter passeerbaar kan worden gemaakt voor dieren. De vraag was welke maatregelen nodig zijn om minder wildslachtoffers te krijgen. Het rapport is gepresenteerd aan de provincies Groningen en Drenthe, Rijkswaterstaat en natuur- en milieuorganisaties.

Overstekende dieren

Het gaat niet alleen om de otter en de bever. Ook soorten als de waterspitsmuis, ringslang, heikikker, poelkikker, das, wezel, hermelijn, boommarter en ree willen de A28 over, zeker als natuurgebieden in Drenthe en Groningen zich in de toekomst nog beter ontwikkelen.

Barrière

De A28 ligt als een barrière in de grote natuurgebieden ten westen, ten zuiden en ten oosten van Groningen. Gebieden zoals De Onlanden, het beekdal van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer zijn door ecologische verbindingen onderling aan elkaar verbonden. De natuurgebieden worden daardoor niet alleen beter bereikbaar voor de dieren, maar diersoorten kunnen zich ook beter verplaatsen om te eten en zich te voort te planten.

Natuurgebieden rondom Groningen en A28 en A7

Otters

De Onlanden zijn inmiddels een goed leefgebied voor otters. In het Zuidlaardermeergebied zijn net jonge otters geboren. Daar leven ook bevers, die het daar en in de Drentsche Aa steeds beter doen. Jongen van deze soorten verplaatsen zich over grote afstanden om nieuwe leefgebieden te vinden, maar lopen zich nu soms dood op de A28.

Faunatunnels

Vanaf 2012 zijn er vijf otters doodgereden. Ook soorten als ree, das en  steenmarter overleven hun pogingen om de A28 over te steken vaak niet. Volgens het onderzoek is dit probleem met faunavoorzieningen zoals faunatunnels, rasters en loopplanken in bestaande onderdoorgangen goed op te lossen. De kosten voor maatregelen in zowel Groningen als Drenthe bedragen 4 miljoen euro.

Kleine ingreep

Een grote maatregel is de bouw van een faunatunnel van bijna een meter doorsnede onder de weg. Een kleinere ingreep is de aanleg van loopplanken in bestaande onderdoorgangen van de Drentsche Aa. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen wordt de weg beter passeerbaar, tegen relatief lage kosten. De bestaande fietstunnel onder de A28 ter hoogte van Glimmen kan zo worden ingericht, dat ook dassen en reeën er gebruik van kunnen maken.

Onderzoek

Bij het onderzoek zijn meerdere organisaties betrokken, zoals Rijkswaterstaat, de beide provincies, de gemeenten Tynaarlo, Haren en Groningen, het waterschap Hunze en Aa's en allerlei natuurorganisaties. Zij vinden dat er nu een goed plan ligt en dat de uitvoering ervan dringend nodig is.

Financiering

Toch is de financiering nog niet rond omdat de provincies en de betrokken organisaties alleen dit bedrag niet op tafel kunnen leggen. De regio wil dat de betrokken ministeries in Den Haag ook meedoen. Het gaat immers om een rijksweg, waarvoor de provincies niet verantwoordelijk zijn. Ook is het Rijk indertijd gestart met het opnieuw introduceren van soorten als de otter en de bever.


Philippe Boucher heeft namens werkgroep eindrapport aangeboden aan Rijkswaterstaat en de provincies Groningen en Drenthe
Foto otter

Jonge otters bij de buren in De Onlanden