Verkenning fietssnelweg Assen-Groningen klaar


De verkenning voor de fietssnelweg tussen Assen en Groningen is klaar. De verschillende tracédelen in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen zijn opgenomen in een eindbeeldstudie. Een deel van het tracé gaat ook het Nationaal Park Drentsche Aa.

De plannen zijn op donderdag 7 december gepresenteerd. Ze zijn tot stand gekomen op basis van de toekomstbeelden uit 2016, eisen vanuit beide provincies en betrokken gemeenten en wensen van belanghebbenden. In de eindbeeldstudie zijn mogelijke varianten van het tracé opgenomen, knelpunten in beeld gebracht en uitgangspunten benoemd voor de verdere uitwerking van de fietssnelweg. Gedeputeerde Henk Brink: “Met de aanleg van de fietssnelweg Assen-Groningen willen de gemeenten, de provincies Groningen en Drenthe en andere betrokkenen bijdragen aan een goede bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen, een gezonder leven stimuleren en een impuls geven aan toerisme en recreatie. Daarnaast draagt de fietssnelweg bij aan minder autoverkeer en dus minder uitstoot van schadelijk stoffen.

In 2018 wordt de verkenning verder uitgewerkt. Het verschilt per tracédeel of nader onderzoek nodig is of dat er relatief eenvoudig een uitvoeringsplan kan worden opgesteld. De uitvoeringsplannen worden op termijn ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Assen, Tynaarlo, Haren en Groningen en waar nodig aan Provinciale Staten. Voor de realisatie van een vier meter breed betonpad tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Witte Molen is het budget al vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de speciale pagina op de website van de provincie Drenthe. Daar zijn onder andere de resultaten van de Eindbeeldstudie te bekijken, verslagen van bijeenkomsten in te zien en informatie over het vervolgproces te vinden.