Commissie adviseert over aanpak Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron


Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben een adviescommissie benoemd die advies gaat geven over de aanpak van de Drentsche Aa. Doel is om de waterkwaliteit van de Drentsche Aa te verbeteren.

Om ook in de toekomst de Drentsche Aa als drinkwaterbron veilig te stellen, werd in 2016 gestart met het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA). Ondanks de inzet van allerlei maatregelen, werd vorig jaar geconcludeerd dat het einddoel waarschijnlijk niet tijdig zal worden gehaald. Dit einddoel vloeit voort uit de zogenoemde Europese Kaderrichtlijn Water en betekent feitelijk: geen overschrijdingen van de waterkwaliteitseisen voor gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa in 2027. In 2019 en 2020 kwamen door hevige buien normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen alsnog in het beekwater voor.

Gedeputeerde Kuipers: “In het Drentsche Aa-gebied spelen meerdere opgaven. We hebben te maken met klimaatverandering en dus heftige(re) buien. Hierdoor spoelen gewasbeschermingsmiddelen af naar de beek. Gezien de complexiteit van de opgave en de samenloop met andere opgaven en ontwikkelingen is daarom nu een adviescommissie ingesteld om te bezien hoe het einddoel alsnog tijdig kan worden behaald.”

De adviescommissie wordt geleid door mw. M.M. Kool en dhr. H. Kosters en bestaat verder uit prof. mr. F.A.G. Groothuijse en prof. dr. J. Griffioen. Secretaris is mw. M. Buitenkamp. De commissie start zo snel mogelijk met haar opdracht. De provincie hecht eraan dat de commissie zich in haar advisering goed laat informeren over de situatie ter plaatse en de opvattingen die in het gebied leven. Daartoe zal de commissie in contact treden met de vertegenwoordigers van betrokken overheden en belangengroepen.

Bron: Provincie Drenthe