Natura 2000


Natura 2000 is het grootste initiatief op het gebied van natuurbescherming in Europa. Natura 2000 wordt het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Het netwerk wordt gerealiseerd door bijdragen van alle lidstaten van de Europese Unie. Behoud en herstel van de biodiversiteit in de Europese Unie is het doel.

200504071138291830

Het voortbestaan van specifieke habitattypen en soorten, zoals opgenomen in de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992), wordt met Natura 2000 gegarandeerd. De Europese Lidstaten hebben zich verplicht om voor beide richtlijnen gebieden aan te wijzen en te beschermen. De beide richtlijnen vragen van de Lidstaten ook om een adequate soortenbescherming buiten deze gebieden. Nederland heeft inmiddels 79 Vogelrichtlijngebieden aangewezen en 141 Habitatrichtlijngebieden aangemeld. Met Natura 2000 wordt de natuur op Europese schaal beschermd en behouden. Natura 2000 biedt bovendien kans voor sociaal-economische ontwikkelingen en draagt bij aan de levenskwaliteit van mensen. Zeker in een zo dichtbevolkt land als Nederland. Grote delen van de natuurgebieden in het Nationaal Park Drentsche Aa zijn door het Rijk aangemeld als Habitatgebied.

Voor meer informatie zie onderstaande links: