Watersysteemplan Drentsche Aa


Het watersysteemplan is een overkoepelend waterplan voor het Drentsche Aa-gebied. Doel van het plan is om aan te geven hoe op korte en langere termijn met de Drentsche Aa moet worden omgegaan.

200706171442576182

Het waterschap maakt dit plan samen met andere betrokkenen in het gebied. Hiermee wil het waterschap bereiken, dat het plan draagvlak krijgt voor verder herstel en beheer van het watersysteem. Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is het bestuurlijk platform.

Het plan sluit aan op de lopende ontwikkelingen en is gericht op het tegengaan van wateroverlast, watertekort en het zorgen voor een goede waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater.

200705231915474433

In uitvoering

In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn op veel plaatsen beektrajecten hersteld en zijn reservaatgebieden vergroot en hersteld. Daarnaast is gekeken hoe de verschillende functies (landbouw, natuur, recreatie, waterwinning) kunnen samengaan en zich verder ontwikkelen.

De waterwinningen (Assen, de Punt) zijn onderzocht en bekeken hoe deze zijn in te passen op het gebied van natuurherstel. De waterkwaliteit van de beken was rond de jaren zestig matig en verbeterde pas midden jaren zeventig door de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Na de wateroverlast in 1998 zijn diverse maatregelen genomen en is polder Lappenvoort als bergingsgebied ingericht. In de brongebieden wordt water in het gebied zolang mogelijk vastgehouden.

voor de toekomst

Klimaatverandering zorgt voor wateroverlast waardoor de beek vaker buiten zijn oevers zal treden. In droge perioden kan ook sprake zijn van watertekort. Uiterlijk in 2027 moeten de Europese eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water vertaald zijn naar het stroomgebied van de Drentsche Aa.

Wateroverlast

In het Regionaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat toename van neerslag in het gebied moet worden opgevangen. Door de inrichting van natuurgebieden en op omliggende plateaus blijkt dat de wateropgave wordt ingevuld.

Watertekort

Een watertekort zorgt voor droogteschade in landbouwgebieden en natuurgebieden. Droogteschade in de landbouw kan niet worden gecompenseerd door water van elders aan te voeren. Door klimaatverandering zal de waterbehoefte toenemen.

Waterkwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat de streefwaarden voor de waterkwaliteit van de Drentse Aa worden gehaald. Met uitzondering van hogere stikstofgehalten in enkele bovenlopen. Voor het Noord-Willemskanaal geldt dat vooral nabij Assen op plekken te veel slib aanwezig is.

Voor meer informatie zie de website van waterschap Hunze en Aa's.

200705231915475166

In 1998 traden ook in het Drentsche Aa-gebied op grote schaal overstromingen op. Op de achtergrond het Hunzedal.