Ontstaansgeschiedenis van de ondergrond


IJstijden

Het basisrelief dat we in het Drentsche Aa gebied tegenkomen is grotendeels gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien - 200.000-130.000 jaar geleden. Er schoven gletsjers vanuit Scandinavie over Noord-Nederland en vervormden het landschap. Wat achter bleef was een groot keileemplateau vol zwerfstenen dat werd doorsneden door smeltwaterbeken. Zo ontstonden metersdiepe smeltwatergeulen waaronder die van de huidige Drentsche Aa.

Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 100.000-10.000 jaar geleden) kwam het landijs niet verder dan Noord-Duitsland. Wel heerste hier een poolklimaat met ijzige zandstormen. De diepe smeltwatergeulen werden grotendeels met zand opgevuld. Het toen gevormde dekzandrelief is op veel plaatsen in Drenthe terug te vinden.

De ondergrond was permanent bevroren waardoor plantengroei niet of nauwelijks mogelijk was. Nadat het ijs zich terug trok kwam het planten- en dierenleven langzaam op gang. Zo ontstond een beekdalsysteem met veel verschillende milieutypen waar de mens dankbaar gebruik van maakte.

200710051415515462keienpad