Watersysteemplan Drentsche Aa


Het watersysteemplan is een overkoepelend waterplan voor het Drentsche Aa-gebied. Doel van het plan is aan te geven hoe op korte en langere termijn om te gaan met de Drentsche Aa.

200706171442576182

Het waterschap maakt dit plan samen met betrokkenen in het Drentsche Aa-gebied waaronder overheden, Staatsbosbeheer, LTO Noord, het recreatieschap, maar ook de mensen uit het gebied zelf. Hiermee beoogt het waterschap dat het plan draagvlak krijgt voor verder herstel en beheer van het watersysteem. Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is het bestuurlijk platform.

Het plan sluit zoveel mogelijk aan op de lopende ontwikkelingen. De maatregelen zijn gericht op het tegengaan van wateroverlast in natte perioden, het tegengaan van watertekort in droge zomers en het zorgen voor een goede waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater.

200705231915474433

In uitvoering

In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn op veel plaatsen beektrajecten hersteld (hermeandering), zijn reservaatgebieden in omvang vergroot en hersteld. Daarnaast is gekeken hoe de verschillende gebiedsfuncties (landbouw, natuur, recreatie, waterwinning) kunnen samengaan en zich verder ontwikkelen.

De waterwinningen (Assen, de Punt) zijn onderzocht, hoe deze kunnen worden ingepast gezien de doelstellingen op het gebied van natuurherstel. De waterkwaliteit van de beken was rond de jaren zestig matig en verbeterde pas midden jaren zeventig door het in werking treden van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Naar aanleiding van de wateroverlast in 1998 zijn een aantal maatregelen genomen, zoals ophoging van kades en is Lappenvoort/Oosterland als bergingsgebied ingericht. Bovenstrooms zijn initiatieven genomen om water in het gebied vast te houden. (bv. Holmers-Halkenbroek, Deurzerdiep).

Opgaven voor de toekomst

Klimaatverandering zorgt voor wateroverlast. Hierdoor zal de beek vaker buiten zijn oevers treden. In langere droge perioden kan ook tijdelijk sprake zijn van watertekort. Uiterlijk in 2027 moeten de Europese eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water vertaald zijn naar het stroomgebied van de Drentsche Aa.

Wateroverlast

In het Regionaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat toename van neerslag door klimaatverandering in het Drentsche Aa-gebied moet worden opgevangen. Door de inrichting van natuurgebieden en op omliggende plateaus blijkt dat de wateropgave van 1,9 miljoen kuub wordt ingevuld. De stedelijke wateropgave bedraagt circa 240.000 kuub. Dit is een fractie van de totale opgave maar betekent wel dat in de bebouwde gebieden totaal 50 hectare waterbergingsruimte gevonden moet worden om piekafvoeren van water te kunnen opvangen.

Watertekort

Een tekort aan water uit zich in de vorm van droogteschade in landbouwgebieden en verdroging van natuurgebieden. Droogteschade in de landbouw komt voor en kan niet worden gecompenseerd door water van elders aan te voeren. Door klimaatverandering zal de waterbehoefte toenemen.

Waterkwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat de streefwaarden voor de waterkwaliteit van de Drentse Aa in belangrijke mate worden gehaald. Met uitzondering van hogere stikstofgehalten in enkele bovenlopen. Voor het Noord-Willemskanaal geldt dat vooral nabij Assen op plekken te veel slib aanwezig is.

Voor meer informatie zie de website van waterschap Hunze en Aa's.

200705231915475166

In 1998 traden ook in het Drentsche Aa-gebied op grote schaal overstromingen op. Op de achtergrond het Hunzedal.