Bestuurscommissie


MJJ-Landbouw-49
MJJ-Landbouw-44
MJJ-Landbouw-37
MJJ-Landbouw-34
MJJ-Fietsen-5

prolander-logo   Actuele informatie vindt u op de pagina van de BVC


De Bestuurscommissie

Op 24 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Bestuurscommissie Drentsche Aa ingesteld.

Speciale opdracht is de uitvoering van het Programma Natuurlijk Platteland voor het Drentsche Aa-gebied, inclusief Elperstroom en Polder Lappenvoort. Voorzitter is Marco Out en Prolander voert het secretariaat van deze Bestuurscommissie. Naast enkele personele unies vindt er jaarlijks afstemming/uitwisseling plaats met het Overlegorgaan Drentsche Aa, zodat de afstemming tussen deze twee gremia is geborgd.

Communicatie en informatie

De commissie wil zich inzetten voor het creëren van persoonlijke en op samenwerking gerichte communicatie tussen alle betrokkenen. Op een manier die kansen, kennis en wensen in kaart brengt en begrip voor elkaars belangen. Denk aan keukentafelgesprekken, schetsbijeenkomsten, veldbezoeken en informatiebijeenkomsten. Wat betreft informatievoorziening maakt de commissie gebruik van de middelen van het Overlegorgaan Drentsche Aa, zoals deze webpagina.

MJJ-Landbouw-51

Programma Natuurlijk Platteland Drenthe

Met het Decentralisatie-akkoord natuur en het Natuurpact is de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het platteland overgegaan van het Rijk naar de provincies. Er is duidelijkheid over de beschikbare middelen en de provincie Drenthe gaat aan het werk met de ambities die zijn beschreven in de Omgevingsvisie, de Natuurvisie, de Uitwerking Waterbeleid, de Wegwijzer voor de Drentse landbouw et cetera.

In het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe is aangegeven hoe die ambities te realiseren. Primair door een vervolg te geven aan de succesvolle samenwerking met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landbouworganisaties en de andere groene maatschappelijk organisaties. Het accent ligt op de afspraken en de ambities voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS), Natura2000, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Icoonprojecten.

In de woorden van de gedeputeerde landelijk gebied Henk Jumelet: "Wij verbinden ons aan de grote opgaven die er liggen voor natuur en water. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het mooier, vitaler en robuuster maken van het landelijk gebied. Op basis van slimme functiecombinaties van beleven, benutten en beschermen waarborgen we dat ecologie en economie met elkaar in balans zijn. Gastvrije natuur biedt ruimte aan flora en fauna, landbouw, bedrijven, bewoners en toeristen.”

Vanuit deze Realisatiestrategie worden de komende jaren (2015 - 2027) ook diverse projecten uitgevoerd in het totale Drentsche Aa-gebied. Op de speciale projectenpagina vindt u een overzicht daarvan. De Bestuurscommissie Drentsche Aa draagt hiervoor de (gedelegeerde) verantwoordelijkheid.

MJJ-Fietsen-3
MJJ-Fietsen-4