Jaarverslagen Nationaal Park Drentsche Aa.


Jaarlijks stelt het Overlegorgaan Drentsche Aa haar jaarverslag vast. Hierin worden alle activiteiten van het afgelopen jaar kort toegelicht, zodat een compact overzicht ontstaat van de resultaten die in het Drentsche Aa-gebied - samen met alle partners - worden bereikt.

Beschikbare documenten: