Impuls Nationaal Park Drentsche Aa 2021 - 2023


Het Nationaal Park Drentsche Aa heeft een driejarige subsidie ontvangen voor een kwaliteitsimpuls 2021 - 2023 om invulling te kunnen geven aan de Standaard voor Nationale Parken Nieuwe Stijl. Landelijk heeft het ministerie van LNV hiervoor per nationaal park geld (maximaal 50%) beschikbaar gesteld. De andere helft is door Provinciale Staten van Drenthe beschikbaar gesteld vanuit de begroting 2021.

In dit project gaan een aantal samenwerkende partners aan de slag met onderstaande onderwerpen om daar in gezamenlijkheid verder invulling aan gaan geven.
Het project loopt parallel aan het proces voor het opstellen van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021 - 2030). Een nieuwe (3e) versie waarin de ambities voor het Nationaal Park Drentsche Aa opnieuw zijn verwoord en per thema zijn uitgewerkt in een concreet streefbeeld, operationele uitwerking en argumentatie en maatregelen. Met uiteraard de check in hoeverre het Nationaal Park Drentsche Aa voldoet aan de standaard voor de gebiedsaanduiding Nationaal Park Nieuwe Stijl.

Verbindingen deelprojecten met de Standaard

Dit project bestaat uit vier deelprojecten. Alle projecten zijn gericht op de kwaliteitssprong van de Nationale Parken welke omschreven zijn in de ‘Standaard gebiedsaanduiding nationaal park’. Hoewel in deze aanvraag niet expliciet aan de orde, is het unieke eigen watersysteem - van brongebieden in het zuiden tot de benedenloop in Groningen - de basis voor de ecologische samenhang en natuurlijke processen in het Nationaal Park Drentsche Aa.

Bovendien vergroten we de aantrekkelijkheid van het gebied voor wonen en recreëren. De betrokkenheid van inwoners bij natuur en landschap in de directe omgeving is ook een belangrijk doel. Deze ambitie sluit aan bij Drenthe Perspectief 2030, waarbij we natuurlijke waarden optimaal benutten. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden via landschapselementen, fiets- en wandelpaden. Het afwisselende landschap van natuur, dorpen en agrarisch perspectief is een belevenis voor bezoekers.

Activiteiten waarmee het park meehelpt aan de transitieopgaven van klimaat, duurzame energie en landbouw

Het projectonderdeel Duurzaam Toerisme richt zich op het versterken van de kwaliteit van beleving van het Nationaal Park Drentsche Aa op een economisch vitale wijze een ecologisch houdbare wijze en een sociaal aanvaardbare wijze. Dit betekent o.a. investeren in de samenwerking tussen lokale ondernemers en organisaties rondom productontwikkeling, ontvangst en beleving en bezoekersmanagement. Hierbij is er aandacht voor het stimuleren van gebruik van streekproducten uit het Nationaal Park in de lokale toerismesector. Lokale afzet draagt bij aan energiebesparing. Daarnaast is in de deelprojecten een duurzame realisatie het uitgangspunt, denk aan materiaal gebruik of het aansluiten op duurzaam toeristisch vervoer in en rond het Nationaal Park.

Het projectonderdeel Transitie Landbouw heeft als doel om een studie te doen naar de technische en financiële mogelijkheden van een verlichting van het bouwplan voor de akkerbouwer en van blijvend, kruidenrijk grasland voor de veehouder. Deze studie naar de implementatie van natuurinclusieve landbouw concentreert zich op percelen die in de nabijheid van waterlopen liggen. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat het projectonderdeel een positieve bijdrage moet leveren aan de biodiversiteit en aan de bodem- en waterkwaliteit.

Het projectonderdeel Biodiversiteit en participatie is in de kern het verleiden, begeleiden en ondersteunen van bewoners die zich willen inzetten voor landschap en natuur in hun leefomgeving. Bewoners krijgen inzicht in het ontstaan van het landschap waarin ze wonen en worden zich bewust van specifieke landschappelijk, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van hun directe woonomgeving. Ze worden actief uitgedaagd om mee te denken aan het behoud en ontwikkelen van deze kwaliteiten en dragen daar zelf aan bij. Hierbij worden verbindingen gelegd tussen bewoners en eigenaren van (natuur)terreinen en landschappelijke objecten.

Het projectonderdeel Energietransitie en participatie werkt primair op het gebied van de energietransitie voor en door de lokale samenleving, met landschap en erfgoed als belangrijkste uitgangspunten. Wij laten ons hierbij inspireren door de kennis en ervaringen uit het project ‘Cultuurhistorie geeft Energie’ en het “Werkboek erfgoed in de energietransitie”. Daarnaast stemmen we uitkomsten/mogelijkheden af met de principes van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016).