Programma Natuurlijk Platteland


De provincie Drenthe werkt hard om de natuur zo in te richten, dat die tegen een stootje kan en ruimte biedt voor allerlei activiteiten. Hiervoor is het programma Natuurlijk Platteland 2016 – 2021 (PNP) vastgesteld. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor die periode. Hier worden de bestaande Europese afspraken als Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water verbonden met een sterk en dynamisch ecosysteem in Drenthe. De koppelingen tussen natuur, water, landbouw, leefbaarheid en vrijetijdseconomie zijn daarbij belangrijk. De Drentsche Aa is een van de acht gebieden die onder het PNP vallen.

Met het Decentralisatie-akkoord natuur en het Natuurpact is de verantwoordelijkheid voor de plattelandsontwikkeling van het Rijk naar de provincies overgedragen. De provincie Drenthe werkt met de ambities die zijn beschreven in de Omgevingsvisie, de Natuurvisie, de Uitwerking Waterbeleid, de Wegwijzer voor de Drentse landbouw en meer.

Hoe gaan we met al die ambities aan de slag?

In het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe staat beschreven hoe we die ambities realiseren. We geven een vervolg aan de succesvolle samenwerking met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landbouworganisaties en groene maatschappelijk organisaties. Het accent ligt op de afspraken en de ambities voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 (Europees), de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Icoonprojecten. Op de pagina Deelgebieden kun je teruglezen hoe we hier in het gebied van de Drentsche Aa aan werken.

"Wij verbinden ons aan de grote opgaven die er liggen voor natuur en water. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het mooier, vitaler en robuuster maken van het landelijk gebied. Op basis van slimme functiecombinaties van beleven, benutten en beschermen waarborgen we dat ecologie en economie met elkaar in balans zijn. Gastvrije natuur biedt ruimte aan flora en fauna, landbouw, bedrijven, bewoners en toeristen.” – Henk Jumelet, gedeputeerde landelijk gebied.

Lees het PNP

Vanuit deze Realisatiestrategie worden ook projecten uitgevoerd in het Drentsche Aa-gebied. Bekijk hoe dat in de deelgebieden tot uiting komt. Lees ook meer over de andere gebieden binnen het PNP op de pagina Natuurlijk Platteland van drenthe.nl.