Flank Scheebroekenloopje


Flank Scheebroekenloopje is een deelgebied van de Gastersche Diep. Aan de zuidkant ligt het Scheebroekenloopje, aan de westkant ligt het Gastersche Diep. Die mondt uit (samen met drie andere kleine loopjes) in middelloop van de Drentsche Aa. Aan de oostzijde van het Flank Scheebroekenloopje, buiten de projectgrens, ligt een natuurgebied: het Eexterveld. Een ongerept stukje natuur.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de zuid- en westkant liggen de ingerichte beekdalen van het Scheebroekenloopje en het Gastersche Diep. Aan de oost- en noordzijde ligt landbouwgebied. Het nog in te richten begrensde overgangsgebied is ongeveer 48 hectare groot. Grotendeels zijn de gronden in bezit van Staatsbosbeheer. Er wordt onderzocht of er voor de overige particuliere gronden in de omgeving ruilgrond beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, worden deze particuliere gronden niet meegenomen in de uitvoering.

Op dit moment wordt onderzocht welke natuur gerealiseerd kan worden binnen het projectgebied. De bodemsamenstelling moet worden onderzocht en er wordt gekeken hoe het watersysteem werkt en of hier aanpassingen in mogelijk zijn. Ook wordt geïnventariseerd of er aanwezige cultuurhistorische, aardkundige en archeologische elementen voorkomen waarmee rekening moet worden gehouden. Dit geldt ook voor andere functies en opgaven in het gebied.  Denk hierbij aan recreatief gebruik, benodigde waterhuishouding en hoe het gebied ingericht moet worden zonder dat naastgelegen landbouwpercelen last krijgen van de te realiseren natuur.

Waarom gaat dit gebeuren?

Alle werkzaamheden staan in relatie tot het herstel van het beekdal Drentsche Aa. We willen een groot natuurlijk beekdal creëren. De Flank van het Scheebroekenloopje is een deel van dit beekdal Drentsche Aa.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Het is de taak van Prolander om met deze grondeigenaren en andere betrokkenen tot overeenstemming te komen over de inrichting van de natuur, maar ook om te zorgen voor de uitvoering van de maatregelen. In 2021 start de planvorming. Daarna volgt de aanvraag van vergunningen en wordt het bestek gemaakt (beschrijving van de werkzaamheden). Vervolgens start de aanbestedingsprocedure en wordt de aannemer gekozen.  De verwachting is dat in 2022 de werkzaamheden starten.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.