De Grote Spelden


Met 23 hectare is de Grote Spelden een klein deelgebied. Het gebied is het stroomgebied rond een zijloopje van het Anloërdiep. Het bestaat uit een aantal graslanden die van elkaar gescheiden zijn door stevige houtwallen. De houtwallen zijn in beheer en eigendom van Staatsbosbeheer. Centraal door het gebied ligt het zijloopje dat naar het Anloërdiepje stroomt. Het grasland is eigendom van de provincie Drenthe.

Wat gaat er gebeuren?

De komende tijd wordt eerst onderzocht welk natuurdoel hier gerealiseerd kan worden. De vraag is wat in dit gebied mogelijk is zonder dat het aangrenzende Landgoed Schipborg aan de noordoostzijde, met haar bosbouw, last krijgt van de natuurontwikkeling. Dit  geldt ook voor de aangrenzende landbouwpercelen aan de oost- en zuidzijde. Ook wordt archeologisch, aardkundig of cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd om te kijken of er elementen zijn waar rekening mee gehouden moet worden in het inrichtingsplan. Daarin wordt ook bekeken hoe met andere functies en opgaven rekening gehouden moet worden. Denk aan recreatief gebruik, benodigde waterhuishouding en inrichting waarbij naastgelegen percelen of landgoederen geen last ervaren van de werkzaamheden.

Waarom gaat het gebeuren?

Net als voor de andere deelgebieden draagt een passende, natuurlijke inrichting van de Grote Spelden bij aan het behouden en versterken van het unieke beeklandschap van de Drentsche Aa.

Wanneer gaat het gebeuren? Hoe ziet de planning eruit?

Het is de taak van Prolander om het met grondeigenaren en andere betrokkenen eens te worden over de inrichting van de natuur, maar ook om te zorgen voor de uitvoering van de maatregelen. Het project start in 2021 met een aantal onderzoeken: bodemonderzoek, archeologisch, aardkundig en cultuurhistorisch onderzoek.  Vervolgens wordt het inrichtingsplan geschreven. De inhoud van het plan wordt nauw afgestemd met de gebiedspartners en eigenaren in de omgeving. Daarna worden de vergunningen aangevraagd en wordt het plan omgezet naar een bestek (omschrijving van de werkzaamheden). Tot slot start de aanbesteding van het werk en wordt de aannemer gekozen. Naar verwachting start de aannemer eind 2022 met de uitvoering van de werkzaamheden.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.