De Grote Spelden


Met 23 hectare is de Grote Spelden een klein deelgebied. Het gebied is het stroomgebied rond een zijloopje van het Anloërdiep. Het bestaat uit een aantal graslanden die van elkaar gescheiden zijn door stevige houtwallen. De houtwallen zijn in beheer en eigendom van Staatsbosbeheer. Centraal door het gebied ligt het zijloopje dat naar het Anloërdiepje stroomt. Het grasland is eigendom van de provincie Drenthe.

Wat gaat er gebeuren?

De komende tijd wordt eerst onderzocht welk natuurdoel hier gerealiseerd kan worden. De vraag is wat in dit gebied mogelijk is zonder dat het aangrenzende Landgoed Schipborg aan de noordoostzijde, met haar bosbouw, last krijgt van de natuurontwikkeling. Dit  geldt ook voor de aangrenzende landbouwpercelen aan de oost- en zuidzijde. Ook wordt archeologisch, aardkundig of cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd om te kijken of er elementen zijn waar rekening mee gehouden moet worden in het inrichtingsplan. Daarin wordt ook bekeken hoe met andere functies en opgaven rekening gehouden moet worden. Denk aan recreatief gebruik, benodigde waterhuishouding en inrichting waarbij naastgelegen percelen of landgoederen geen last ervaren van de werkzaamheden.

Waarom gaat het gebeuren?

Net als voor de andere deelgebieden draagt een passende, natuurlijke inrichting van de Grote Spelden bij aan het behouden en versterken van het unieke beeklandschap van de Drentsche Aa.

Wanneer gaat het gebeuren? Hoe ziet de planning eruit?

Het is de taak van Prolander om het met grondeigenaren en andere betrokkenen eens te worden over de inrichting van de natuur, maar ook om te zorgen voor de uitvoering van de maatregelen. Het project start in 2021 met een aantal onderzoeken: bodemonderzoek, archeologisch, aardkundig en cultuurhistorisch onderzoek.  Vervolgens wordt het inrichtingsplan geschreven. De inhoud van het plan wordt nauw afgestemd met de gebiedspartners en eigenaren in de omgeving. Daarna worden de vergunningen aangevraagd en wordt het plan omgezet naar een bestek (omschrijving van de werkzaamheden). Tot slot start de aanbesteding van het werk en wordt de aannemer gekozen. Naar verwachting start de aannemer eind 2022 met de uitvoering van de werkzaamheden.

Schetssessie Grote Spelden

De planvoorbereidingen voor de Grote Spelden zijn gestart. In april 2021 heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Drentsche Aa het Plan van Aanpak goedgekeurd.

Provincie Drenthe is reeds eigenaar van 22 ha landbouw grond dat moet worden omgevormd naar nieuwe natuur. Staatsbosbeheer was (en blijft) al eigenaar en beheerder van de aanwezige houtwallen tussen de percelen. Op dit moment wordt de grond per jaar verpacht tot de uitvoering ter hand kan worden genomen.

Op 30 november 2021 is begonnen met de planvorming. In een (digitale) bijeenkomst is met een brede groep deelnemers nagedacht over de toekomstige inrichting van de Grote Spelden. De groep deelnemers bestond uit naastgelegen grondeigenaren zoals Landgoed de Schipborg en grondeigenaren van aangrenzende landbouwpercelen. Ook dorpsbelang Anloo, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe, Gemeente Aa en Hunze en het Recreatieschap waren aanwezig.

Tijdens de sessie werden de deelnemers eerst meegenomen in een ‘’virtuele veldtocht’’ over het gebied. Hoe zit gebied (en haar omgeving) eigenlijk hydrologisch, ecologisch en landschappelijk (aardkundig, archeologisch, cultuurhistorisch) in elkaar en hoe is het recreatief ontsloten?  Dit gebeurde aan de hand van een storymap. Bent u nieuwsgierig en wilt u ook weten hoe het gebied in elkaar steekt? Klik dan op deze link om de storymap te bekijken: Grote Spelden (arcgis.com). U kunt in de storymap zelfstandig scrollen langs plaatjes en teksten zodat u van alles te weten komt over het gebied.

Na de veldtocht kwamen de deelnemers zelf aan het woord. Hun aanvullende gebiedskennis, wensen, ideeën en knelpunten zijn in beeld gebracht door twee landschapsarchitecten van Prolander. Dit resulteerde in een globaal beeld voor de toekomstige inrichting: Een samenvatting van het verslag van de schetssessie kunt u (binnenkort) ook vinden in deze Storymap.

Op dit moment worden de resultaten verwerkt in een schetsontwerp. Als deze gereed is wil Prolander een (informele) bijeenkomst organiseren waar een grotere groep belangstellenden voor wordt uitgenodigd. Zij kunnen extra gebiedsinformatie, aanvullende ideeën of kritische noten op het schetsontwerp aangeven.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.