Polders Het Oosterland Lappenvoort


De Polders Het Oosterland Lappenvoort liggen in het benedenloopgebied van de Drentsche Aa, op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied bestaat uit vier polders (Glimmermade, Glimmer polder, Het Oosterland en Lappenvoort). De polders zijn onderdeel van een verbinding tussen verschillende natuurgebieden in Drenthe en Groningen.  Het gebied is ingericht als noodwaterbergingsgebied om te kunnen worden ingezet bij extreme waterstanden op de hoofdboezem (waar Noord-Willemskanaal deel van uitmaakt) en op deze wijze overstromingen van gebieden als Groningen Zuid en Haren te voorkomen.

Beekdallandschap

Doordat de Polders Het Oosterland Lappenvoort nu vooral worden gebruikt voor extensieve landbouw zijn de waterstanden relatief laag voor een natuurgebied. Planten die kenmerkend zijn voor een natuurlijke benedenloop komen in de Polders Het Oosterland Lappenvoort nauwelijks meer voor. De invloed van kwel, eens zo kenmerkend voor het gebied, ontbreekt nu bijna helemaal. In de polder Oosterland is nog wel een overblijfsel van kievitsbloemhooiland te vinden.  Ook komt de zeldzame grote modderkruiper hier lokaal nog voor. Deze vissoort is elders in het Drentsche Aa gebied praktisch verdwenen.

Wat gaat er gebeuren?

De Polders Het Oosterland Lappenvoort moeten een functionerend onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden. Uitvoeringsorganisatie Prolander gaat in opdracht van de Provincie Groningen en Provincie Drenthe het gebied herinrichten, zodat het beekdallandschap weer herkenbaar wordt en blijft. Dat gebeurt in samenwerking met de gebiedspartners, bewoners en andere belanghebbenden uit het gebied. De doelen, eisen en wensen van de omgeving worden zoveel mogelijk meegenomen in het inrichtingsplan.

Waarom gaat dit gebeuren?

Door onder andere het agrarische gebruik zijn de polders verdroogd. Met aangepast peilbeheer kunnen de polders weer als natuurgebied functioneren. Zo ontstaat er ruimte voor soorten die kenmerkend zijn voor een dynamisch beekdallandschap. De Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa voorziet in de polder Oosterland kansen voor het herstel van natte hooilanden met kievitsbloemen en van kruidenrijke graslanden. Tegelijkertijd wordt het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden van het open landschap geborgd. De kenmerkende weidse uitzichten vanaf de Tynaarlorug willen we graag behouden.

Wanneer gaat dit gebeuren?

In 2021 maakt Prolander een concept inrichtingsplan. Eind 2020 heeft Arcadis een systeemanalyse uitgevoerd die als input dient voor het inrichtingsplan. We hebben boringen gedaan om onder andere meer te weten te komen over de bodemopbouw. Na het onderzoek betrekt Prolander in de zomer van 2021 de stakeholders, grondeigenaren en bewoners bij het proces, om zo te komen tot een inrichtingsplan voor Polders Het Oosterland Lappenvoort.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.