Drentsche Aa Nieuwsbrief nr. 67 - maart 2023


header dotter

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Eetcafé en zalencentrum De Aanleg in Deurze wordt omgebouwd tot Drentsche Aa-bezoekerscentrum, dat willen de restaurantondernemers, het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa en IVN.

Het nieuwe bezoekerscentrum - Huis aan de Aa - is volgens de betrokkenen een belangrijk vertrekpunt voor bezoekers van het nationale park. Informatie, educatie, routeknooppunten en horeca komen er samen. "Het was eigenlijk al een toegangspoort voor ons gebied", legt Jaap Verhulst van het overlegorgaan uit. "We hadden er al een parkeerplaats en er stonden wat panelen."

Vorig jaar deden de uitbaters van De Aanleg hun horecagelegenheid na tientallen jaren van de hand. Het was mooi geweest, vonden ze. Het pand werd verkocht. "De nieuwe mensen die erin kwamen hebben ambitieuze plannen", vindt Verhulst. "We gaan nu kijken of we daar meer van kunnen maken."

Lees meer: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15337235/voormalig-zalencentrum-deurze-in-beeld-als-bezoekerscentrum-drentsche-aa-gebied

Commissie adviseert over aanpak Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben een adviescommissie benoemd die advies gaat geven over de aanpak van de Drentsche Aa. Doel is om de waterkwaliteit van de Drentsche Aa te verbeteren.

Om ook in de toekomst de Drentsche Aa als drinkwaterbron veilig te stellen, werd in 2016 gestart met het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA). Ondanks de inzet van allerlei maatregelen, werd vorig jaar geconcludeerd dat het einddoel waarschijnlijk niet tijdig zal worden gehaald. Dit einddoel vloeit voort uit de zogenoemde Europese Kaderrichtlijn Water en betekent feitelijk: geen overschrijdingen van de waterkwaliteitseisen voor gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa in 2027. In 2019 en 2020 kwamen door hevige buien normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen alsnog in het beekwater voor.

Ludo Mennes (links) van de Rabobank tekent de vriendenverklaring. Rechts Hendrik Oosterveld, de voorzitter, en in het midden Renate Kunst, beiden van het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

De Rabobank is vriend geworden van het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Ludo Mennes, directeur van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe, tekende de vriendschapsverklaring en deed daar een mooie cheque bij: drie jaar lang draagt de bank 3.000 euro per jaar bij aan het fonds.

Vanaf de oprichting van het gebiedsfonds in 2011 had de bank al een warme band met de Drentsche Aa-gebied. Toen ging er een deel van de rente van spaarrekening van partners via de RaboStreekRekening naar het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Maar nadat de rente hard daalde, droogde die bron op.

Het Drentsche Aa-gebied huisvest bijzondere natuur en het landschap waar de beek doorheen kronkelt is superfraai. In het landschap werken mens en natuur samen op. De helft van het Nationale Park wordt beheerd als  natuur, op een derde werken boeren en bovendien wonen er 34 duizend mensen in 21 dorpen. De Rabobank is daar via haar klanten nauw bij betrokken en steunt het gebiedsfonds in haar ambitie om de bewoners te stimuleren om hun mooie leefomgeving te koesteren.

Inrichting De Branden

In 2022 vond de inrichting van het gebied De Branden plaats. Na jaren van voorbereiding werd dit gebied van 220 hectare in de middenloop van het Hunzedal aan de natuur teruggegeven. Enkele landbouwpercelen konden nog niet worden verworven, de hoop is dat dit de komende jaren alsnog gaat gebeuren. De Branden vormt een belangrijke schakel tussen de bovenstrooms gelegen gebieden rond Voorste en Achterste diep en stroomafwaarts al ingerichte natte gebieden rond de Hunze. De eerste voorbereidende onderzoeken dateren uit midden jaren negentig van de vorige eeuw. De bijzondere ligging op de overgang van de Hondsrug (ter plekke van het Drouwenerzand) naar het Hunzedal bepaalt in grote mate de hoge natuurpotentie van het gebied: schoon, mineraalrijk kwelwater stroomt vanaf de Hondsrug toe en zorgt voor herstelkansen voor grondwater gevoede moeras- en schraallandvegetaties. Daarnaast komen in het gebied de beide bovenlopen van de Hunze samen, het Voorste en Achterste diep. Beide beeklopen zijn in meanderende staat teruggebracht waardoor ook de kwaliteit van het beekleven zal verbeteren. Een vistrap zorgt ervoor dat de vispasseerbaarheid verbetert zodat trekvissen zoals de winde en serpeling de bovenlopen weer kunnen bereiken.  Een bijzondere maatregel betrof het verwijderen van de Moekmaatsdijk, een asfaltweg in het gebied. Hierdoor is een grotere, rustige kern ontstaan, die zich als moeras- en broekbosgebied zal gaan ontwikkelen, met alleen de bever als beheerder. In het Voorste diep is een lage oever gecreëerd die bij neerslagpieken als een overlaat fungeert. Op deze manier houdt het gebied langer water vast, hetgeen zowel in wateroverlastsituaties als in perioden van droogte een bufferend effect heeft op de waterstanden: niet te nat in de winter en niet te droog in de zomer. Op een aantal plekken zijn verbindingen tussen het Drouwenerzand en De Branden aangebracht. Hiertoe zijn bosstroken gekapt zodat er niet alleen zichtlijnen zijn ontstaan maar ook de ecologische verbindingen tussen beide gebieden beter gaan functioneren: goed voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren. Het beheer zal bestaan uit het maaien en afvoeren van maaisel in de vochtige hooilanden. Drogere graslandgebieden zullen worden begraasd met inzet van vee van pachters. Het nieuwe natuurgebied De Branden is daarmee een waardevolle toevoeging in het toch al indrukwekkende natuurherstel dat zich in het Hunzedal voordoet.

Versterking kaden polders Lappenvoort en Oosterland

De waterkering rondom de polders Lappenvoort-Oosterland worden de komende tijd versterkt. Projectleider Ingo van Lohuizen van waterschap Hunze en Aa’s legt uit waarom. “Polder Lappenvoort-Oosterland is in 2004 ingericht voor het tijdelijk bergen van water in hoogwatersituaties. Sinds die tijd is de kade op verschillende plekken gezakt door inklinken van onderliggend veen. Daarom gaan we ruim 4 km versterken. Hiermee verwachten we dat de waterkering voor de komende 30 jaar weer aan de veiligheidsnormen zal voldoen.” 
Wat gaan we doen? 
De waterkering moet weer hoog en breed genoeg worden. De maatregelen bestaan daarom grotendeels uit het ophogen en verbreden van de kade. Ook moet langs de waterkering een watergang worden verlegd. Verder gaan we een aantal aanpassingen doen aan het gemaal Meerweg en aan constructies zoals duikers.

Waterberging noodzakelijk voor de toekomst  
Vanwege klimaatverandering is de verwachting dat hoogwatersituaties steeds vaker voorkomen. Van Lohuizen: “Met name bij noordwestenwind, waarbij we niet of nauwelijks water kunnen spuien op zee, kan het water in de kanalen hoog oplopen. In zo’n hoogwatersituatie moet het waterschap de polders kunnen inzetten als noodberging om overstromingen elders te voorkomen.” 
 
Oog voor recreatie en natuurwaarden 
De wandelpaden op de waterkering worden tijdens de uitvoering deels afgesloten. “Na de werkzaamheden worden de wandelpaden weer opengesteld”, vertelt Ingo van Lohuizen. “We versterken de kade met aandacht voor natuurwaarden. De versterkte waterkering wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Ook worden langs watergangen oevers natuurvriendelijk ingericht en zijn vleermuiskasten opgehangen.”  
 
Meer informatie 
De werkzaamheden starten na vaststelling van het plan door het bestuur van het waterschap. De verwachting is dat dit in maart 2023 gaat plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt zal de versterking voor einde 2023 zijn afgerond. 
 
Kijk voor meer informatie op https://www.hunzeenaas.nl/projecten/kadeversterking-polder-lappenvoort-oosterland/.

Duikers in beekdal Rolderdiep

Als u de afgelopen weken over de Koelandsdijk bent gekomen, ten zuiden van het Ballooërveld heeft u zich misschien wel afgevraagd waarom er zo’n grote voorraad met betonen buizen was neergelegd op een perceel van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer voert hier op dit ogenblik werkzaamheden uit in het kader van het programma versneld natuurherstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV). Deze regeling is bedoeld voor Natura 2000 gebieden die te maken hebben met de schadelijke effecten van te veel stikstof. Ten zuiden van het Ballooërveld liggen de Noorder Esch en De Winkel. Hier ligt ruim 140 hectare landbouwgebied. Deze gronden wateren af via een sloot in het beekdal in het Rolderdiep. Bij langdurige regenval of piekbuien loopt het overtollige water van de hogere esgronden naar het beekdal van het Rolderdiep en overstromen onze botanisch waardevolle graslanden met voedselrijk water. Deze overstromingen zijn slecht voor de instandhouding en ontwikkelingen van deze waardevolle graslanden, daarom is in overleg met het Waterschap Hunze en Aa’s gekozen voor een lange betonen onderduikering die rechtstreeks uitmond in het Rolderdiepje, die het voedselrijke water direct afgevoerd. Een sloot graven is in dit gebied geen optie omdat deze nu juist weer drainerend werkt op de kwetsbare vegetaties.

BartJan Prak, projectleider Staatsbosbeheer.

Uitwisseling Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers met de Rangers van Weerribben Wieden

In februari kwamen de Junior Rangers NP Weerribben Wieden op bezoek. Het weer was helaas niet optimaal maar de sfeer en uitwisseling onderling wel. Mooie tocht langs de beek gemaakt en de #beverdam bekeken. Afsluiting op de #GasterseDuinen en #chokolademelk in Pannenkoekenboerderij Brinkzicht om op te warmen. Binnenkort gaan we op tegenbezoek.

Provincie Drenthe Agrarische Natuur Drenthe IVN Natuureducatie IVN Regio Noord EUROPARC Junior Ranger Programme The EUROPARC Federation Waterbedrijf Groningen Hunze en Aa's (waterschap) gemeente Aa en Hunze Gemeente Assen Gemeente Groningen Gemeente Tynaarlo BOKD ROEG Staatsbosbeheer Stichting Het Drentse Landschap Marketing Drenthe

Gezocht: nieuwe Junior Rangers – én begeleiders

Junior Rangers zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Jongeren die het leuk vinden om met elkaar op pad te gaan in het landschap waar ze dicht bij wonen. Ze helpen bijvoorbeeld mee met het onderhoud van de natuur, gaan met de natuurbeheerders op pad of helpen met tellingen van roofvogels, vlinders of muizen. Als Nationaal Park Junior Ranger zet je je in voor het Drentsche Aa-gebied.

Junior Rangers beleven en leren veel. Bijvoorbeeld hoe je planten en dieren herkent die in het gebied leven, wat je kunt eten uit de natuur, hoe drinkwater van Drentsche Aa-water wordt gemaakt, hoe je vuur maakt en hoe we de natuur kunnen onderhouden.

We komen hiervoor eenmaal in de maand een zaterdagochtend bij elkaar. Aan het einde van het seizoen sluiten we het programma af met een feestelijke bijeenkomst of kamp. We organiseren daarnaast ook uitwisselingen met Junior Ranger-groepen uit andere Nationale Parken. Soms ook landelijke uitwisselingsdagen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk plezier maken met elkaar.

Soms worden Junior Rangers gevraagd om bij evenementen of speciale activiteiten mee te helpen. Deze activiteiten horen niet bij het reguliere programma, maar zijn wel heel leuk én leerzaam. Zo kunnen we dan vaak ook vertellen wat we allemaal doen in ons gebied, en waarom.

Om mee te doen met het normale programma betaal je € 50,- per jaar. Dat is inclusief een warme jas, badge en de afsluitende bijeenkomst.

Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op onze website: www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/junior-rangers

We zoeken naast Junior Rangers ook nieuwe Junior Ranger begeleiders. Lijkt het jou leuk om een zaterdag per maand met onze Drentsche Aa Junior Rangers op pad te gaan? Neem contact met ons op en dan bespreken we de mogelijkheden. Stuur een mail naar drentscheaa@ivn.nl

Informatiebijeenkomst Roodzanden

De inrichting van het natuurgebied Roodzanden gaat veranderen. Op 20 maart presenteren wij het ontwerp-inrichtingsplan Roodzanden in het Fletcher Hotel de Zeegser Duinen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Roodzanden ligt aan de Oostzijde van het Schipborgsche Diep, dat onderdeel uitmaakt van het vertakte beeksysteem van de Drentsche Aa. De afgelopen twee jaar hebben we samen met omwonenden en verschillende organisaties gewerkt aan het inrichtingsplan. Langs het beekdal wordt ongeveer vijftig hectare voormalig landbouwgebied omgevormd tot natuur.

We starten de bijeenkomst met de toelichting op dit plan. Hierna vertellen we bij verschillende thematafels over onder andere de monitoring van het grondwater, de aanvraag van de vergunningen, de uitvoering en het toekomstig eigendom en beheer. Ook beantwoorden we vragen en staan we open voor uw reactie.

Bent u benieuwd naar de plannen? Kom dan naar de bijeenkomst. Het is fijn als u zich vooraf even aanmeldt door een e-mail te sturen naar: prolander@drentscheaa.nl. Kunt u niet aanwezig zijn? Het ontwerp-inrichtingsplan staat vanaf 17 maart op https://www.provincie.drenthe.nl/drentscheaa/deelgebieden/schipborgsche-diep/roodzanden/. Hier kunt u tot dinsdag 11 april een reactie achterlaten.

Contactpersoon: Sander Uiterwijk, 0622470196. Praktische informatie

Datum: Maandag 20 maart 2023
Start: 19.30
Locatie: Fletcher Hotel de Zeegser Duinen
Adres: Schipborgerweg 8, Zeegse

Het beheerteam van Staatsbosbeheer Drentsche Aa is verhuisd!

Vanaf begin dit jaar zijn wij niet meer werkzaam vanuit de werkschuur op het adres Balloo 67. Jarenlang was u gewend dat wij vanuit deze locatie het beheer van de natuurgebieden in het noordelijk deel van Nationaal Park Drentsche Aa uitvoerden.

Dit verandert er:

  • Het beheerteam Drentsche Aa werkt nu vanuit het kantoor aan de Molensteeg 2 (ingang Meester Croneweg), 9484 TE in Oudemolen.
  • Op de locatie in Balloo werkt nu het team Advies & Projecten. Daarmee heeft Balloo 67 tijdelijk de functie gekregen van het provinciaal kantoor van Staatsbosbeheer Drenthe. Onze actieve groep vrijwilligers blijft ook gebruik maken van de locatie in Balloo. En een deel van ons materieel blijft ook in Balloo.

Dit merkt u ervan:

Als omwonende zult u weinig merken van de veranderingen. Het kantoor is van binnen aangepast voor het kantoorwerk. De Staatsbosbeheervlag blijft er gewoon wapperen. En u bent natuurlijk van harte welkom om eens langs te komen voor een kop koffie. U kunt dan meteen eens kennis maken met de collega’s van het team Advies & Projecten.

Let wel op: deze situatie is nog niet definitief! Mocht het in de toekomst anders worden dan wordt dit gecommuniceerd.

Als u langs wilt komen in Oudemolen, bel gerust voor een afspraak: 0592 - 23 13 07.

Wilt u uw auto dan parkeren op de parkeerplaats in de Molensteeg?

U bent van harte welkom!

Kees van Son, Sr. boswachter publiek Drentsche Aa.

Drentsche Aa Gastheerschap dagcursus voor personeel van recreatiebedrijven en TIPs

Op woensdag 15 maart heeft de gemeente Aa en Hunze in samenwerking met Nationaal Park Drentsche Aa een Drentsche Aa Gasttheerschap dagcursus georganiseerd bij Restaurant de Drentsche Aa in Schipborg.

Een gevarieerde groep deelnemers met o.a. gidsen, vrijwilligers van Staatsbosbeheer en Tourist Info Punten hebben we tijdens deze dagcursus kennis laten maken met de hoogtepunten van het Nationaal Park.

We begonnen met twee informatieve presentaties, gevolgd door een prachtige wandeling met een Nationoal Park gids in het gebied en we sloten af met een interactief ‘pitch’ programma.

Het was een gezellige en geslaagde middag. De dagcursus komt terug voor een breder publiek.

Erop uit?

Kijk voor de meest actuele informatie over Nationaal Park activiteiten op: www.drentscheaa.nl

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Jouw bijdrage komt ten goede aan het Drentsche Aa-gebied zie: gebiedsfondsdrentscheaa.nl).

Jouw landschapsfoto in de najaar uitgave Doorstroom?

Voor het item 'Voor de lens' zijn wij op zoek naar foto’s. Heb jij een (liggende) foto, gemaakt in Nationaal Park Drentsche Aa met daarbij een kort stukje tekst (landschap, flora, fauna)

Stuur het naar drentscheaa@ivn.nl en wie weet komt jouw foto in de volgende Doorstroom te staan.

https://www.drentscheaa.nl/actueel/doorstroom-magazine/

Komende voorjaar er op uit in het Drentsche Aa gebied?

Probeer eens een van deze routes:

  • Nationaal Park wandelroute 'Acht van Amen' - (eindjeomindrenthe.nl)
  • Nationaal Park wandelroute 'Rondom Zeegse langs de Drentsche Aa' (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Balloo-Rolde Balloo-K38 (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Loon-Taarlo Loon-Taarlo-K30 (eindjeomindrenthe.nl)

Of kijk op onze website voor meer activiteiten: www.drentscheaa.nl

https://www.drentscheaa.nl/zien/wandelen/

https://www.drentscheaa.nl/zien/fietsen/

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: Nationaal Park Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op FacebookTwitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.