Overlegorgaan Drentsche Aa


Het Overlegorgaan Drentsche Aa is op 4 december 2002 door minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer Veerman geïnstalleerd. Daarmee was het Nationaal Park Drentsche Aa een feit. Het Overlegorgaan is door Gedeputeerde Staten van Drenthe herbenoemd, na de decentralisatie van het natuurbeleid per 1 januari 2013. Het Overlegorgaan kan GS gevraagd en ongevraagd advies geven.

In het Overlegorgaan Drentsche Aa zijn alle bestuurders van de betrokken instanties en eigenaren/beheerders vertegenwoordigd:

 • Provincie Drenthe
 • Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Groningen en Tynaarlo
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Staatsbosbeheer
 • Recreatiesector (Recron/Recreatieschap)
 • Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Landbouwsector (LTO-Noord)
 • Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
 • Waterbedrijf Groningen
 • Ministerie van LNV (adviseur)

Het Overlegorgaan heeft een onafhankelijke voorzitter en een secretariaat. De samenstelling van het Overlegorgaan is hieronder toegevoegd.

Vergaderschema

Het Overlegorgaan vergadert in 2019 op de volgende data:


Nationaal Park Drentsche Aa

Op 6 mei 2019 heeft het Overlegorgaan Drentsche Aa besloten om definitief afscheid te nemen in al haar uitingen van de officiële naam: ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’. Dit op basis van twee argumenten:

 • Vanuit communicatie-overwegingen: deze lange naam is gewoon lastig te communiceren.
 • Inhoudelijk vanuit het landelijke programma Nationale Parken Nieuwe Stijl. Immers, alle nationale parken zijn een transitie aan het maken richting grotere gebieden waarbij niet alleen meer sprake is van natuur, maar ook het omliggende landschap wordt meegenomen. Nationaal Park Drentsche Aa - met haar verbrede doelstelling - is daarmee geen uitzondering meer in het stelsel. En een nationaal park in Nederland staat dus straks overal voor een verbrede aanpak met aandacht voor natuur en landschap, maar ook voor landbouw, water, recreatie, wonen en leefbaarheid.