BIO-plan Drentsche Aa


Kaft BIO-plan

Op 4 februari 2013 heeft het Overlegorgaan het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) (pdf, 9.1 MB) vastgesteld. Het BIO-plan 2.0 is de basis voor het functioneren van het Overlegorgaan Drentsche Aa. Het BIO-plan is HET visiedocument voor samenwerking, doorontwikkeling en investeringen voor het Nationaal Park Drentsche Aa: van de brongebieden in het zuiden tot de benedenloop in Groningen.

Een nieuw BIO-plan Drentsche Aa 2021 - 2030

In opdracht van het Overlegorgaan Drentsche Aa is medio 2020 een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa. Het wordt het derde ‘BIO-plan’ en zal gelden als richtsnoer voor de periode 2021-2030. De Inzet van dit derde BIO-plan is geheel in lijn met de eerdere BIO-plannen wat betreft de ambitie om gezamenlijk de totale kwaliteit van het Drentsche Aa-gebied als één geheel in stand te houden en te versterken. De in de afgelopen jaren door het Overlegorgaan vastgestelde rapporten zoals de Landschapsbiografie Drentsche Aa (2015), de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016), de Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa (2017) en het bezoekersmanagementplan Levend Bezoekersnetwerk 2.0 (2018) krijgen hierin een plek. Tevens wordt een koppeling gemaakt met de landelijke ontwikkeling van ‘nationaal park ‘nieuwe stijl’.

Op 26 november 2020 heeft het Overlegorgaan de inventarisatiefase besproken. Op 11 februari 2021 zijn de eerste hoofdstukken besproken, met hierin de uitwerking van de visie ('stip op de horizon') voor het Nationaal Park Drentsche Aa. In de vergadering van 14 juni 2021 is het concept besproken met daarbij een eerste aanzet voor het meerjarenactieprogramma. Najaar 2021 hoopt het Overlegorgaan het eindconcept van het BIO-plan te kunnen gereed te hebben.

We zoeken nog naar een goede manier om u in deze (corona)tijd mee te laten praten over dit eindconcept van het BIO-plan Drentsche Aa en dan met name om uw ideeën en suggesties die bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het BIO-plan op te halen. Hiervoor kunt u, eventueel ook nu al, gebruik maken van het contactformulier. Houd voor meer nieuws deze webpagina in de gaten.


Eindconcept BIO-plan Drentsche Aa

Het eindconcept van het BIO-plan Drentsche Aa (2021 - 2030) staat geagendeerd in de vergadering van het Overlegorgaan van 15 september 2021.

Livestream Overlegorgaan 14 juni 2021

Livestream Overlegorgaan 26 november 2020