BIO-plan Drentsche Aa


In gesprek over uitdagingen Nationaal Park Drentsche Aa

Wilt u meer weten over hoe Nationaal Park Drentsche Aa om gaat met actuele uitdagingen? Bekijk dan het webinar (zie link elders op deze pagina) over het nieuwe Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan) (pdf, 15 MB) voor het Drentsche Aa-gebied. Als vervolg op het webinar zijn er dinsdag 26 en donderdag 28 oktober 2021 twee inloopmomenten georganiseerd.

Nieuwe uitdagingen

Het BIO-plan is opgesteld door het Overlegorgaan Drentsche Aa voor de periode 2021-2030. Het is het derde plan sinds de oprichting van het Nationaal Park; elke tien jaar wordt het aangepast aan de actualiteit. Het plan gaat in op de uitdagingen waar het Nationaal Park voor staat. Voorbeelden zijn de overstap naar duurzame energie, de overgang naar nieuwe manieren van landbouw, de afname van de verschillende soorten planten en dieren en duurzame vormen van toerisme. In deze samenvatting (pdf, 1.5 MB) leest u de hoofdlijnen van het plan.

Webinar en inlopen Grolloo en Schipborg

Het webinar is bedoeld om de inwoners in het gebied van Drentsche Aa te informeren over het nieuwe BIO-plan. Het webinar is te bekijken op deze pagina, evenals het BIO-plan zelf dat op 15 november door het Overlegorgaan is vastgesteld.

Vragen over het plan konden gesteld worden tijdens de inloopbijeenkomsten op 26 en 28 oktober. Dinsdag 26 oktober was de inloop in Café Restaurant Hofsteenge in Grolloo, donderdag 28 oktober in Café De Drentsche Aa in Schipborg.

Een nieuw BIO-plan Drentsche Aa 2021 - 2030

Een introductievideo aan de start van het proces begin 2020:

Op 4 februari 2013 heeft het Overlegorgaan het vorige BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) (pdf, 9.1 MB) vastgesteld. Het BIO-plan 2.0 is de basis voor het functioneren van het Overlegorgaan Drentsche Aa. Het BIO-plan is HET visiedocument voor samenwerking, doorontwikkeling en investeringen voor het Nationaal Park Drentsche Aa: van de brongebieden in het zuiden tot de benedenloop in Groningen.

In opdracht van het Overlegorgaan Drentsche Aa is medio 2020 een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa. Het wordt het derde ‘BIO-plan’ en zal gelden als richtsnoer voor de periode 2021-2030. De Inzet van dit derde BIO-plan is geheel in lijn met de eerdere BIO-plannen wat betreft de ambitie om gezamenlijk de totale kwaliteit van het Drentsche Aa-gebied als één geheel in stand te houden en te versterken. De in de afgelopen jaren door het Overlegorgaan vastgestelde rapporten zoals de Landschapsbiografie Drentsche Aa (2015), de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016), de Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa (2017) en het bezoekersmanagementplan Levend Bezoekersnetwerk 2.0 (2018) krijgen hierin een plek. Tevens wordt een koppeling gemaakt met de landelijke ontwikkeling van ‘nationaal park ‘nieuwe stijl’.

Op 26 november 2020 heeft het Overlegorgaan de inventarisatiefase besproken. Op 11 februari 2021 zijn de eerste hoofdstukken besproken, met hierin de uitwerking van de visie ('stip op de horizon') voor het Nationaal Park Drentsche Aa. In de vergadering van 14 juni 2021 is het concept besproken met daarbij een eerste aanzet voor het meerjarenactieprogramma. In de vergadering van 15 september heeft het Overlegorgaan het eindconcept van het BIO-plan vastgesteld.

Zo goed en zo kwaad als het ging, is geprobeerd u op een goede manier in deze (corona)tijd op de hoogte te houden over het proces rondom het opstellen van het BIO-plan Drentsche Aa. Hiervoor is deze pagina steeds bijgewerkt met de laatste stand van zaken.

Op dit moment vraagt het Overlegorgaan met name om uw ideeën en suggesties die bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het BIO-plan. Zie hiervoor het Meerjarenactieprogramma (Hoofdstuk 7). Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier. Houd voor meer nieuws deze webpagina in de gaten.


Webinar 'Toekomstplannen voor Nationaal Park Drentsche Aa'

BIO-plan Drentsche Aa 2021-2030

Op 15 november 2021 heeft het Overlegorgaan het Beheer-, Inrichtings-, en Ontwikkelingsplan Nationaal Park Drentsche Aa vastgesteld.

Overlegorgaan 15 september 2021

Het eindconcept van het BIO-plan Drentsche Aa (2021 - 2030) staat geagendeerd in de vergadering van het Overlegorgaan van 15 september 2021.

Livestream Overlegorgaan 14 juni 2021

Livestream Overlegorgaan 26 november 2020