Uitvoering project Geelbroek


De omgeving van Geelbroek verandert. Het gebied wordt deels opnieuw ingericht waardoor het zich verder ontwikkelt tot een prachtig natuurgebied. Goed voor de flora en fauna en mooi voor inwoners en bezoekers. Geelbroek is een van de brongebieden van de Drentsche Aa. Het maakt deel uit van Natura 2000 gebied Drentsche Aa, onderdeel van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden. Geelbroek is één van de brongebieden van de Drentsche Aa.

Uitvoering project Geelbroek

Het project

Verhoging van de grondwaterstand staat voorop in dit project, om droogte in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor worden sloten gedempt of ondieper gemaakt en worden slenken gegraven om het water in de juiste richting te leiden.
De Ruimsloot, de watergang die door dit gebied loopt, dient straks als ecologische verbinding met andere delen van de Drentsche Aa. Hiervoor komt aan de westkant een brede natuurvriendelijke oever.
Daarnaast maken we oude door de mens gevormde patronen in het landschap weer zichtbaar, zoals de boermarkegrens en de Middeleeuwse verkaveling met houtwallen, singels en zandwegen.

Voor meer informatie:

Lees meer achtergrondinformatie op de speciale webpagina over het project Geelbroek.

Stand van zaken, april 2016

  • Op 5 april is de volgende vergadering van de ambtelijke projectgroep geweest . Het voorstel voor tracés en de begroting over de recreatieve voorzieningen is besproken. De projectgroep kon zich grotendeels in de maatregelen vinden. Op korte termijn worden de betrokkenen, die hebben meegedacht over de recreatieve voorzieningen, bijgepraat.
  • 23 maart 2016: Er is een constructief overleg gevoerd met Dorpsbelang de Broekstreek over de laatste ontwikkelingen in Geelbroek en het te vervolgen vervolgproces. Er is afgesproken dat er een structureel overleg tussen de Broekstreek en Prolander wordt georganiseerd zodat wederzijds aandachtspunten en nieuwtjes kunnen worden uitgewisseld.
  • 23 maart 2016: In 2015 is een 0-meting muggen uitgevoerd door Alterra. Er zijn in 2015 op 11 plekken meerdere keren metingen verricht om te bepalen welke en hoeveel muggen er voorkomen. Dit rapport 0-meting is medio maart opgeleverd. Het rapport geeft o.a. inzage welke soorten muggen er op dit moment voorkomen in het gebied. De rapportage 0-meting én een samenvatting van de presentatie van Alterra op 10 april, zijn terug te vinden op deze site. In het rapport wordt geadviseerd de 0-meting nog een periode uit te breiden vanwege de koude weersomstandigheden in 2015. Dit wordt opgepakt, dus binnenkort zullen maandelijks opnieuw muggenmetingen worden gedaan door Alterra.
  • Er ligt een goed meetnet van het grondwater. Het meetnet functioneert deels al vanaf 2008 en is gecompleteerd in 2014. Alterra heeft over dat meetnet in 2015 een rapport opgesteld. Er is dus nu een goede nul-meting. Het is de bedoeling dat de situatie nog jarenlang wordt gevolgd. Hierover zijn afspraken met betrokkenen partijen gemaakt.
  • 1 december 2015: Bert van Guldener volgt Ab Albers op als projectleider voor Geelbroek. Zijn eerste acties zullen bestaan uit het kennismaken met belangrijke gesprekspartners uit het gebied en de verwachtingen over en weer uitspreken.
  • Nov 2015: Het is definitief duidelijk geworden dat Provincie Drenthe aanvullende financiering beschikbaar wil stellen voor het verleggen van de Geelbroekerweg. Deze oplossing is gunstiger voor de gewenste natuur, dan de weg op de huidige locatie te laten liggen. Er ontstaat dan namelijk een betere en onderhoudsvriendelijkere oplossing zodat het overtollige water via de te graven slenk naar de Ruimsloot kan worden afgevoerd. Er komen geen beperkingen voor gebruik van de weg.