Eén loket voor dorpsinitiatieven


Nieuwe regeling Vitaal Platteland

Het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe heeft een nieuwe regeling voor het ondersteunen van dorpsinitiatieven vastgesteld. Met deze nieuwe regeling wordt voldaan aan de wens vanuit de samenleving om de oude regeling ‘Vitaal Platteland’ laagdrempeliger en toegankelijker te maken. In plaats van een provinciaal loket voor dorpsinitiatieven gaat de provincie Drenthe jaarlijks € 50.000,- overmaken aan elke gemeente in Drenthe. Gemeenten kunnen op basis van cofinanciering deze middelen inzetten voor lokale initiatieven. De nieuwe regeling loopt tot en met 2018.
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met het aantreden van ons college hebben wij gezegd dat wij de ondersteuning van dorpsinitiatieven toegankelijker willen maken. Bijna elke gemeente in Drenthe ondersteunt in de vorm van een regeling of fonds lokale initiatieven. Door hierop aan te sluiten verminderen wij bureaucratie, regeldruk en hebben inwoners maar één loket om subsidie aan te vragen. Op die manier wordt het voor inwoners, die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk, een stuk overzichtelijker.”

Samen werken aan een dynamisch en leefbaar Drenthe

Jumelet: “Wij hebben bewust gekozen om gemeenten te laten bepalen waaraan het provinciaal budget besteed moet worden. Gemeenten weten het beste welk initiatief lokaal van belang is. Om te blijven samenwerken aan een leefbaar en dynamisch Drenthe en om elkaar op de hoogte te houden van de gehonoreerde initiatieven organiseert de provincie Drenthe twee keer per jaar een bijeenkomst met gemeenten en maatschappelijke organisaties (CMO STAMM, BOKD en Landschapsbeheer Drenthe).”

Subsidie aanvragen

Dorpsinitiatieven met goede plannen voor verbetering van de leefbaarheid van een dorp of wijk kunnen bij hun eigen gemeenten vragen naar de financieringsmogelijkheden en de voorwaarden van deze regeling.