Agrarische Natuurvereniging Drenthe


Agrarische natuurvereniging Drenthe is een samenwerkingsverband van progressieve boeren die op zoek zijn naar mogelijkheden voor de toekomst van hun bedrijf. Deze boeren willen zich inzetten voor het landschap om hen heen. Zij zien kansen de kwaliteit van het landschap in stand te houden of te verbeteren.

Eén ANV voor heel Drenthe

Agrarische natuurverenigingen (ANV's) hebben een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen en natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV. Ook zijn steeds meer ANV's actief op het vlak van verbrede landbouw (zorg, recreatie, huisverkoop) en educatie en hebben zij een rol bij gebiedsontwikkeling. Beleidsbeïnvloeding behoort in een aantal gevallen ook tot de activiteiten. In veel gebieden heeft de ANV een duidelijke rol en werkt zij voor en met de streekbewoners aan behoud en ontwikkeling van het gebied.
Daarnaast wordt ANV's een belangrijke rol toegedicht bij het toekomstig beheer van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuur- landschapsbeheer.

Al deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat bestuursleden van twee agrarische natuurverenigingen in Drenthe, Meander en Noorderveld, het initiatief hebben genomen om na te denken over de toekomst van de ANV's in de provincie. Daarbij kwamen drie belangrijke knelpunten in beeld:
1.De huidige 8 verenigingen hebben geen provinciale dekking
2.De huidige (inhoudelijke) samenwerking laat te wensen over
3.Er worden te weinig vernieuwende activiteiten uitgevoerd

De oplossing was simpel: één ANV voor heel Drenthe!

Werkgroep landschapsonderhoud

De werkgroep landschapsonderhoud coördineert het onderhoud en herstel van landschapselementen zoals houtwallen, singels of poelen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door boeren die daarvoor de nodige kennis en ervaring in huis hebben. De landschapsploeg voert  werkzaamheden uit voor terreinbeherende organisaties en particulieren.

Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie heeft als  uiteindelijke doel goede communicatie en een directere relatie tussen boeren en burgers in het Drentsche Aa gebied.

Collectieve aanvraag subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Als service aan de leden en andere belangstellenden ondersteunt Meander hen bij het aanvragen van subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Dit doet ze door de subsidieaanvragen in het gebied collectief te verzorgen voor alle particulieren in het werkgebied. Op deze manier zorgt Meander voor verlichting van de administratieve last van de subsidieaanvraag. Verder worden de aanvragers gewezen op de mogelijkheden voor hun situatie. Meander wil in overleg met provincie Drenthe en terreinbeherende organisaties meedenken en meeontwikkelen aan nieuwe pakketten en kritisch kijken naar de mogelijkheden. Op deze manier zorgt Menader ervoor dat de boeren/aanvragers zo goed mogelijk met de beheerpakketten uit de voeten kunnen.

BoerenNatuur

ANV-Drenthe is lid van de belangenorganisatie voor agrarische natuurverenigingen in Nederland: BoerenNatuur.

Historie

ANV Meander werd opgericht in 1995 en heeft zich in die jaren actief bezig gehouden met projecten rondom duurzame landbouw. In de jaren daarna stonden de activiteiten even op een laag pitje. In 2004 maakte de vereniging een succesvolle doorstart met een nieuw bestuur. Sinds 2012 als onderdeel van de ANV-Drenthe.

200810011935467684

Op excursie bij collega