Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied


De natuur beschermen, beleven en benutten. In Nederland zijn circa 160 Natura 2000-gebieden aangewezen als onderdeel van hét Europese natuurnetwerk. In Drenthe liggen 14 van deze bijzondere natuurgebieden: Drentse natuur van topklasse. De Natura 2000-gebieden vormen het leefgebied voor allerlei bijzondere planten, vogels en andere dieren. In deze gebieden wordt volgens internationale afspraken gewerkt aan het herstel van de natuur en het behoud van dier- en plantensoorten. Voor elk gebied wordt een beheerplan opgesteld. Het beheerplan geeft duidelijkheid over het huidige gebruik, de te nemen maatregelen en is een afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. De Europese natuurdoelen vormen de basis voor de beheerplannen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Defensie en de Colleges van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen hebben het ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied vastgesteld.

Het ontwerpbeheerplan ligt van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 ter inzage. Hebt u een zienswijze op het ontwerpbeheerplan voor het Natura 2000-gebied Drentsche Aa? Dan kunt u deze indienen van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017. Hieronder wordt de terinzagelegging van een Natura 2000-ontwerpbeheerplan in de provincie Drenthe toegelicht. U krijgt daarbij uitleg over onder andere de procedure, de documenten die ter inzage liggen en hoe u uw zienswijze kunt indienen.

Waarom Natura 2000?

Europa’s unieke natuur beschermen, beleven en benutten. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers gebruiken de gebieden. Planten, dieren én hun leefgebieden krijgen er de bescherming die ze nodig hebben. Nederland telt circa160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Daarom zijn er regels opgesteld voor alle Europese lidstaten om dat netwerk van natuurgebieden te beschermen. Die regels staan in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Ook Nederland wil voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat zeldzame soorten verder in aantal afnemen.

De Natura 2000-gebieden zijn stuk voor stuk gebieden om trots op te zijn. We kunnen er heerlijk wandelen, fietsen en meer. Dat zorgt voor een prettig woongebied, een betere gezondheid en een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven. Kortom, Natura 2000-gebieden bieden veel, zowel voor de natuur als voor onze lokale economie. Investeren in Natura 2000-gebieden levert dus wat op!

Het aanwijzen van een Nederlands natuurgebied als Natura 2000-gebied gebeurt met een aanwijzingsbesluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Natura 2000-beheerplan

Voor elk Natura 2000-gebied in Drenthe hebben betrokken overheden – provincie Drenthe, provincie Groningen en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu en Defensie - in nauwe samenwerking met gebiedspartners de beheerplannen opgesteld. In het beheerplan wordt aangegeven hoe de natuurdoelen uit het aanwijzingsbesluit bereikt kunnen worden, binnen welke termijn en welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen. Het voornaamste doel van het ontwerpbeheerplan is belangrijke natuurwaarden te beschermen en verdere verslechtering tegen te gaan. Bij het realiseren van deze natuurdoelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met economische en recreatieve belangen in en rond het Natura 2000-gebied.

In het ontwerpbeheerplan staat hoe deze natuurwaarden behouden of verbeterd moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het plan geeft ook aan welke bestaande activiteiten en vormen van gebruik mogelijk zijn, zonder dat deze een nadelig effect hebben op de natuur. Een beheerplan heeft een geldigheid van zes jaar. Daarna moet het beheerplan herzien worden.

Bevoegd gezag en voortouwnemer

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Daarin is bepaald dat de Colleges van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen en de minister van Defensie bevoegde gezagen zijn voor het vaststellen van het definitieve beheerplan Natura 2000 Drentsche Aa-gebied. De Staatssecretaris van Economische Zaken is hiervoor geen bevoegd gezag meer. Wel blijft de Staatssecretaris van Economische Zaken bevoegd gezag voor (wijzigen van) het Aanwijzingsbesluit.

Voor elk Natura 2000-gebied is een overheidsorganisatie aangewezen die het voortouw heeft bij het beheerplanproces. Voor het Drentsche Aa-gebied was dat tot 1 januari 2017 het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 1 januari 2017 is de provincie Drenthe de voortouwnemer. De voortouwnemer zorgt dat een beheerplan wordt opgesteld en dat dit gebeurt in goede samenwerking met de betrokken partijen in de streek. Nadat een ontwerpbeheerplan wordt vastgesteld wordt het ter inzage gelegd. De voortouwnemer is het eerste aanspreekpunt. Uiteindelijk stelt het bevoegd gezag of de bevoegde gezagen het definitieve beheerplan vast.

Relatie met het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Natura 2000-(ontwerp)beheerplannen hebben belangrijke onderdelen gemeen met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS schrijft maatregelen voor om de effecten van stikstofuitstoot in de Natura 2000-gebieden te verminderen. In de beheerplannen zijn zowel bepalingen ten aanzien van Natura 2000, als van het PAS opgenomen (met name in hoofdstuk 5). De PAS heeft in 2015 ter inzage gelegen en is per 1 juli 2015 vastgesteld. Het PAS wordt regelmatig geactualiseerd. De tweede partiële herziening van het PAS heeft in november en december 2016 zes weken ter inzage gelegen en is op 17 maart 2017 in werking getreden. In dit zienswijzetraject van het ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied kunnen geen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op het PAS en de PAS-maatregelen.

Terinzagelegging

Voordat een beheerplan definitief wordt vastgesteld, vindt een inspraakprocedure plaats op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De start van de terinzagelegging van het ontwerpbeheerplan is bekend gemaakt in de verschillende lokale bladen in Drenthe en Groningen, de Staatscourant en op de website van de provincie Drenthe. De inspraakperiode voor het ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied duurt 6 weken en loopt van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017. Tijdens deze periode heeft een ieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.