Filmpjes over aanpak van perceelsemissie in de Drentsche Aa


De beken van de Drentsche Aa rond Anloo zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening van de stad Groningen. Alle 19 veehouders en akkerbouwers rond het Anlooërdiep werken samen om perceelemissie (uit- en afspoeling van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen) terug te dringen en zo de kwaliteit van het water op peil te houden.

Deelname: 100 procent

Alle negentien boeren die grond in gebruik hebben in pilotgebied Anloo doen mee. “Zowel in de veeteelt, als akkerbouw. Dat is uniek,” volgens Enting. “We hebben een deelname van 100 procent. En we hebben er ook echt kritische boeren tussen zitten hoor, maar ook die zijn aan boord.” Die bereidheid was nog hoger dan Enting had gehoopt. “Er is veel welwillendheid en begrip dat water van hoge kwaliteit moet zijn en blijven.”

Corona en demo’s

Onder invloed van de coronamaatregelen was het niet of nauwelijks mogelijk om demonstraties en veldbijeenkomsten te houden. Daarom zijn er binnen het project 5 filmpjes gemaakt over het project en de verschillende maatregelen die de deelnemers nemen. Zie de video's onderaan het artikel.

Belangrijkste maatregel: water vasthouden

Veel maatregelen zijn vooral gericht op het voorkómen dat neerslag afspoelt naar de sloot én het vergroten van het vermogen van een bodem om water vast te houden. Hoe? “Door bijvoorbeeld akkerranden aan te leggen, die een buffer vormen om het water op te vangen. Zo stroomt het niet naar de sloot,” legt Enting uit. “Zo’n akkerrand zorgt wel tot dertig procent minder afspoeling. Op die randen willen we ook het liefst ondiepe gleuven, zodat het regenwater daarin blijft liggen. De akkerranden worden ingezaaid met wilde bloemenmengsels zodat ze ook bijdragen aan de biodiversiteit en ze zien er prachtig uit.”

Gootjes door de ‘wafeltjesmachine’

Een andere maatregel is door ondiepe infiltratieputjes in de Drentse zandgrond te maken. De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, die ook bij het project betrokken zijn, ontwikkelden een machine die de boeren in de volksmond de ‘wafeltjesmachine’ noemen. “Die machine kunnen boeren dan uitproberen om die zelf misschien later aan te schaffen,” aldus Enting.

Ook boerenbelang: raak water niet kwijt

Overigens hebben de boeren zelf ook baat bij het beter vasthouden van water. Enting: “Tot 2017 was het vooral: hoe raak ik water zo snel mogelijk kwijt. Met de droge zomers van de afgelopen jaren is er een verschuiving naar: hoe houd ik het water op mijn perceel voor de gewassen beter vast? Inzicht in een gezonde bodem, goede gewassen en de juiste maatregelen, daar heb je als boer ook zelf wat aan.”

Bron: Deltaplan agrarisch Waterbeheer