Informatieavond Beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa


Het Natura 2000 Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van Drenthe is een van de laatste gave stroomdalen van ons land. Het bestaat uit oud Drents cultuurlandschap met madelanden (graslanden), bosjes, houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, hunebedden en landgoederen. Door het gebied lopen een groot aantal beken en beekjes. Aan dit stroomgebied heeft dit Natura 2000-gebied haar naam te danken: Drentsche Aa

De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Nederland telt 161 Natura 2000-gebieden, waar het Drentsche Aa-gebied er één van is. Hiermee maakt het gebied deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Het ontwerpbeheerplan voor het Nederlandse Natura 2000-gebied Drentsche Aa wordt momenteel afgestemd door de bevoegde gezagen. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen o.a. het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en Staatsbosbeheer. Begin volgend jaar wordt de officiële inspraakperiode voor dit ontwerpbeheerplan verwacht. In dit plan leest u welke maatregelen er de komende 6 jaar nodig zijn om de natuur in dit gebied te beschermen.

Om u voorafgaand aan de inspraaktermijn zo goed mogelijk te informeren en uw vragen te beantwoorden, wordt er op 6 december een informatieavond georganiseerd over het ontwerpbeheerplan. Onze specialisten informeren u graag over de geplande herstel- en beschermingsmaatregelen, de consequenties voor vergunningverlening en het toekomstige gebruik van het natuurgebied.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op:

  • Dinsdag 6 december |  19.30 uur - 21.30 uur
  • Café Restaurant Hofsteenge, Hoofdstraat 23, 9451 BA Rolde

Het is mogelijk om het concept-ontwerpbeheerplan te downloaden van de website: www.natura2000.nl/inspraak. Let op: het kan zijn dat het ontwerpbeheerplan dat ter inzage wordt gelegd voor inspraak, afwijkt van dit document. De beschikbare documenten zijn ook te vinden op onze speciale projectpagina Beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa.

Zodra er meer bekend is over de exacte inspraaktermijn, wordt dit bekendgemaakt op de website www.natura2000.nl/inspraak. Ook zullen er in lokale kranten advertenties geplaatst worden waarin de inspraaktermijn wordt aangekondigd. Als u vragen heeft over het beheerplan of de procedure kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl: T 088 042 42 42 (lokaal tarief).


natura2000