72,5 miljoen euro voor versterken van stikstofgevoelige natuur in Drenthe


De provincie Drenthe heeft 72,5 miljoen beschikbaar gekregen voor natuurherstel van het Rijk. Dezenatuurherstelmaatregelen zijn onderdeel van de structurele aanpak stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Met dit geld wil de provincie Drenthe de natuur de komende drie jaar verder versterken en verbeteren.

Het Programma Natuur richt zich op het structureel verbeteren van de natuur, waarbij de focus ligt op stikstofgevoelige natuur. De 72,5 miljoen euro voor Drenthe wordt ingezet voor natuurherstelmaatregelen en boscompensatie in de periode van 2021 t/m 2023.

Drenthe telt veertien Natura 2000-gebieden, waarvan er twaalf stikstofgevoelig zijn. De opgave is veel groter dan dat er financiën beschikbaar zijn. Daarom ligt de prioriteit de komende drie jaar op het verbeteren van de kwaliteit van bestaande natuurgebieden, op verbetering van de waterhuishouding en op het versnellen van functiewijzigingen en inrichting binnen de bestaande afspraken van het Natuurpact. De concrete uitvoering vindt plaats in acht deelgebieden. Gelijk na de zomer  kan gestart worden met de uitvoering van de maatregelen.

Samenwerking biedt kansen

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Drenthe heeft een grote opgave bij het herstellen van de natuur en bij het voorkomen dat tal van karakteristieke plant- en diersoorten uit Drenthe én Nederland verdwijnen. Samen met onze partners pakken wij dit voortvarend op. Zij staan al in de startblokken om deze grote opgave uit te voeren. Onze goede samenwerking is voor deze impuls voor de natuur essentieel.”

Het programma is opgesteld in samenwerking met de waterschappen en de betrokken eigenaren: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en het Drents Particulier Grondbezit. Bij de uitvoering zijn alle partners in het landelijk gebied betrokken vanuit onder andere natuur, landbouw, water en recreatie.

De Drentse aanpak kenmerkt zich door 'systeemmaatregelen', waarbij gekeken wordt naar win-winsituaties. Natuurherstel is cruciaal om ook op termijn economische ontwikkelingen mogelijk te blijven maken, maar het is ook belangrijk als maatregel tegen klimaatverandering. Enkele voorbeelden van gebieden waar aan natuurherstel gewerkt gaat worden zijn:

  • Fochteloërveen, herstel van uniek hoogveen
  • Holtingerveld, verbetering van heischraal grasland en de waterhuishouding
  • Mantingerzand en Mantingerbos, kansen voor bos-, beek- en heidelandschap

Meer informatie en voorbeelden op de pagina Programma Natuur.

Bron: Provincie Drenthe