Concept-Natuurdoelanalyses Natura2000-gebieden


In opdracht van het ministerie van LNV maken alle provincies gebiedsprogramma’s als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De provincie heeft de wettelijke taak om natuurdoelanalyses te maken. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het gaat met de natuur in een gebied, of en welke problemen er zijn en in welke richting maatregelen nodig zijn om de natuur gezond te maken.

In Drenthe heeft de provincie voor 11 Natura 2000-gebieden een concept-natuurdoelanalyse opgesteld en die zijn door Gedeputeerde Staten aangeboden aan de Ecologische Autoriteit voor toetsing.
Het zijn concept-natuurdoelanalyse, omdat de Ecologische Autoriteit deze eerst nog toetst. Pas na een reactie van de Ecologische Autoriteit en de verwerking ervan, worden de concept-natuurdoelanalyses definitief. De provincie gebruikt de concept-natuurdoelanalyses bij de gebiedsgerichte aanpak voor het behalen van de doelen op het terrein van natuur, stikstof, klimaat en waterkwaliteit.

Natuurdoelen niet gehaald
In de concept-natuurdoelanalyses zien we dat de natuurdoelen voor een groot deel van de Drentse Natura 2000-gebieden de komende jaren nog niet gehaald kunnen worden. Stikstofdepositie is één van de grootste knelpunten. Ook moet het watersysteem in de natuur verbeterd worden. Dit volgt uit veldwaarnemingen over de natuur en de prognoses van stikstofdepositie voor nu en de toekomst op basis van berekeningen.

Voor meer informatie zie de website van de Provincie Drenthe. Daar vindt u ook de concept-natuurdoelanalyses o.a. voor Natura2000-gebieden Drentsche Aa, Elperstroom en Drouwenerzand.

Bron: Provincie Drenthe