Natuurherstel Roodzanden


Het natuurherstelproject bij Roodzanden kan van start nu Gedeputeerde Staten het inrichtingsplan hebben vastgesteld. De natuur heeft te maken met droogte en vermesting. Na de inrichting is het gebied weerbaarder en kan het meer water opnemen, wat belangrijk is bij piekbuien.

Uitvoerder Prolander kan nu de vergunningen aanvragen voor het plan en daarna gaan aanbesteden. Het gebied Roodzanden is zo’n 60 hectare groot en is gelegen op de flank van het Schipborgerdiep tussen Zeegse en Oudemolen. Na de uitvoeringswerkzaamheden sluit het gebied aan bij het grotere natuurnetwerk door Nederland, de NNN (Natuurnetwerk Nederland). Het gebied maakt ook deel uit van het Natura 2000-gebied de Drentsche Aa.

Streek en partners betrokken

Bij het opstellen van het inrichtingsplan zijn de streek, belanghebbenden en partners nauw betrokken. Rust, stilte en natuur zijn als kernwaarden benoemd door de omgeving. De combinatie van de bossen, stuifduinen en het romantische beekdal met oude beplanting, heeft voor recreanten toen en nu een grote waarde. In de planvorming hebben deze aspecten een plek gekregen. Het streven is in het najaar van 2024 van start te gaan met uitvoering.

Weerbaarder tegen klimaatverandering

De natuur in de Drentsche Aa kampt met verdroging en vermesting (teveel voedingsstoffen). Om de Drentsche Aa weerbaarder hiertegen te maken en beter bestand tegen klimaatverandering is herstel van het watersysteem (hydrologie) en het verschralen van de natuur nodig. Door daarnaast sloten en greppels te dempen kan het gebied meer water opnemen en rustig de bodem laten inzakken. Bij piekbuien wordt het water zo langzamer afgevoerd.

Koppelkansen

Een bijzondere koppelkans van het project is het creëren van een open verbinding over de hele beekdalflank. Op in elk geval één plek in een tussengelegen bosperceel gaan de meeste bomen plaatsmaken voor de gewenste doorgaande, open verbinding. Dit bosperceel is in eigendom van Staatsbosbeheer. De reden voor medewerking is dat er een meer open landschap ontstaat, iets wat een gewaardeerd kenmerk van deze omgeving uit een verder verleden is. Vanwege de gewenste verbinding is deze meer open structuur in het landschap ook van meerwaarde: de verbinding zorgt voor goede groei- en leefomstandigheden voor de flora (bv. heide) en fauna (bv. amfibieën, vlinders).

Werken aan doelen

Het deelprogramma Drentsche Aa valt onder het Programma Natuurlijk Platteland (PNP). Het systeemherstel en het verbeteren van de waterkwantiteit en -kwaliteit zijn gekoppeld aan de doelstellingen uit het Programma Natuur, Natuurnetwerk Nederland, de Kader Richtlijn Water en Waterbeheer 21ste eeuw.

Aan het project Roodzanden werkt de provincie samen met de omgeving, grondeigenaren en haar partners: Prolander, gemeente Tynaarlo, Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Drents Particulier Grondbezit.

Meer informatie

  • Ga voor meer informatie en het inrichtingsplan naar de website van de Provincie Drenthe
  • Zie ook item op RTV-Drenthe en/of de uitzending van ROEG! waarin Kees van Son (Staatsbosbeheer) en Sander Uiterwijk (projectleider Prolander) een toelichting geven.