Staatsbosbeheer zoekt belangstellenden voor natuurinclusieve pacht in Drentsche Aa


Staatsbosbeheer verpacht landelijk ongeveer veertigduizend hectare natuurgrond, voornamelijk grasland, aan circa drieduizend pachters. Sinds vorig jaar gebeurt dit via openbare inschrijving. In het Drentsche Aa-gebied heeft Staatsbosbeheer een voorkeur voor pachters die natuurinclusieve landbouw willen bedrijven. Dit betekent dat boeren zich niet alleen inzetten voor de natuurwaarden op de gepachte grond, maar ook op hun eigen land en daarmee de rest van hun bedrijf.

Natuurbeheer met agrarisch medegebruik
Via de belangstellendenregistratie verkent Staatsbosbeheer de markt op mogelijke pachters in de Drentsche Aa die bereid zijn natuurinclusief te werken. Voor de percelen die in de belangstellendenregistratie worden voorgelegd heeft Staatsbosbeheer beheerdoelen opgesteld. Deze zijn te vinden bij de publicatie op biedboek.nl. Bij een uiteindelijk pachtcontract horen ook beheervoorwaarden die afhankelijk zijn van het natuurtype.

Partnerschap centraal
Met het inzetten van haar terreinen wil Staatsbosbeheer de natuur versterken, de totale biodiversiteit in het landelijk gebied vergroten en de landbouw een duurzaam economisch perspectief bieden. Dat betekent dat in natuurterreinen de natuurdoelstelling voorop staat, met agrarisch medegebruik als dit dienend is aan de natuurdoelen. Voor de natuurinclusieve boer staat op de eigen gronden het agrarisch gebruik voorop, met oog voor de impact op de naastliggende natuur.

Boeren die hun bedrijfsvoering natuurinclusief maken, kunnen rekenen op steun van Staatsbosbeheer in de vorm van twaalfjarige pachtcontracten. Dit biedt hen een duurzaam economisch perspectief. Staatsbosbeheer zet zich zo in voor meer natuurinclusieve landbouw en draagt bij aan de transitie van de landbouw in Drenthe. Het bevorderen van biodiversiteit is niet alleen belangrijk in natuurgebieden, maar ook in de omliggende gebieden. Partnerschap met pachters staat hierbij centraal.

Meer informatie en registratie zijn beschikbaar via www.biedboek.nl/drentscheaa en www.staatsbosbeheer.nl/natuurinclusiefboeren

Bron: Staatsbosbeheer