Particulier natuurbeheer


Het natuurbeheer in Nederland wordt uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren zoals landgoedeigenaren en agrariërs stimuleren. Daarvoor is het nodig dat (agrarische) grond wordt omgezet in grond met een natuurbestemming. De grond verandert daarmee van functie. Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.

Ecologische Hoofdstructuur

Particulier natuurbeheer is één van de manieren waarop de overheid de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wil realiseren. De EHS bestaat uit een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden, met als doel planten en dieren betere overlevingskansen te bieden. De EHS moet in 2018 gerealiseerd zijn.

Subsidieregeling Natuurbeheer

Een belangrijk financieel instrument bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur, is de Subsidieregeling Natuurbeheer, onderdeel functiewijziging. De subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij de ontwikkeling en instandhouding van bos- en natuurterreinen. Het onderdeel functiewijziging vergoedt de waardedaling als landbouwgrond permanent wordt omgezet naar natuur.
Eén van de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, is dat de aanvrager de grond in bezit heeft of dat de aanvrager een duurzaam gebruiksrecht heeft. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de grond waarom het gaat in het (natuur)gebiedsplan van de provincie staat aangegeven als 'nieuwe natuur'.

Zie verder de internetpagina van het ministerie van LNV www.particulierenatuur.nl