project Duurzaam Boer Blijven


Het project Bedreven Bedrijven Drenthe (BBD, vanaf 2000) en het
vervolgproject Demonstratie functionele agrobiodiversiteit op
melkveehouderij bedrijven (FAB-Drenthe, 2006-2008) zijn een groot succes
gebleken in de provincie Drenthe. De kringloopbenadering en de
studiegroepaanpak hebben geleid tot een aantal concrete resultaten,
zoals een aantoonbare milieuverbetering, bewustwording van boeren, en
concrete maatregelen om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

Daarom is een nieuw initiatief gestart! In het project Duurzaam Boer
Blijven in Drenthe krijgen alle melkveehouders in Drenthe de kans kennis
op te doen om aan toekomstige regelgeving te voldoen, resultaten op hun
bedrijf te verbeteren en milieuvoordelen te behalen. Gesteund door de
provincie Drenthe gaat een groot aantal organisaties dat betrokken is
bij de verduurzaming van de melkveehouderij samenwerken.

Afsluiting project Bedreven Bedrijven Drenthe

De 4-BoerenTocht was een succes. Tussen het maaien en het verbouwen door
vertelden 4 deelnemers van het project Functionele Biodiversiteit in Drenthe over hun melkveebedrijf. Gedurende het project hadden ze aanpassingen gedaan aan de bedrijfsvoering om mineralenkringlopen te sluiten. Dit resulteerde niet alleen in minder verliezen vanaf het eigen bedrijf (naar o.a. het milieu), maar ook in een goede bedrijfsvoering t.a.v. bodemvruchtbaarheid, dierwelzijn, rantsoenkwaliteit en werkplezier. Het project is het vervolg op het project Bedreven Bedrijven Drenthe.

Voormalig gedeputeerde Ali Edelenbosch van de provincie Drenthe vond de resultaten van het project Bedreven Bedrijven Drenthe boven verwachting. Op een bijeenkomst op 21 april 2006, ter gelegenheid van de afsluiting van het project, prees ze de inzet en het enthousiasme van de deelnemers. Door met name bewuster om te gaan met de voeding voor melkvee hebben de deelnemende boeren de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke vermindering van de ammoniakuitstoot gerealiseerd, gemiddeld 25 procent beneden de norm. Het stikstofoverschot nam met twaalf procent af en voldeed daarmee vorig jaar aan de nitraatnorm die de EU stelt. De voerkosten zijn gedaald, doordat het aandeel melk uit eigen ruwvoer steeg, terwijl de dieren over het algemeen gezonder blijken bij toepassing van een structuurrijk eiwitarm rantsoen.
Bedreven Bedrijven Drenthe is in 2001 met veertig melkveehouders begonnen. Twee jaar later deden honderd boeren mee. In elf studiegroepen zochten die naar maatregelen die voordelen opleveren voor zowel de bedrijfsvoering als het milieu. Speerpunt van het project was het bewuster en beter omgaan met de voeding van melkvee door een integrale aanpak van het gehele bedrijfssysteem.
Gedeputeerde Klip-Martin (VVD) zei in een videoboodschap tijdens de afsluitingsbijeenkomst in Beilen dat het succesvolle project weliswaar is afgerond, maar een vervolg heeft in “Functionele biodiversiteit op melkveehouderijbedrijven”. Ook dit project heeft de steun van de provincie Drenthe.

In het Drentsche Aa-gebied zijn twee studiegroepen actief in de omgeving van Rolde en Zuidlaren.

De voordelen van eiwitarm-structuurrijk voeren

De deelnemers hebben ontdekt, dat het voeren van melkkoeien volgens de nieuwste inzichten afkomstig van proefboerderij Minderhoudhoeve te Swifterbant en de VEL/VANLA melkveehouders in Friesland, goed melkt. De dieren blijven veel gezonder en dat geeft aantoonbaar betere bedrijfsresultaten. De aanpak levert een betere kwaliteit mest, die het bodemleven stimuleert en bijgevolg bespaart u op kunstmestaankoop. Samenvattend, de aanpak is kostenbesparend en bezorgt u minder stress, terwijl u voldoet aan de huidige verliesnormen.

Resultaten

De project deelnemers realiseren een aanzienlijke verbetering van de N-benutting op bedrijfsniveau. De aanpak geeft op termijn uitzicht op verbetering van de gangbare 18% naar 25% op dierniveau en van 40% naar 75% benutting op bodemniveau. Deze efficiëntie verbetering in de mineralenkringloop zal leiden tot een substantieel lagere kostprijs. Het N overschot per hectare gaat omlaag, waardoor de deelnemende melkveehouders geen MINAS heffing behoeven te betalen. De ammoniakemissie uit het totale bedrijfsysteem wordt tot ca 10-20 kg/ha/jaar gereduceerd terwijl de grondwaterkwaliteit ruimschoots zal voldoen aan de EU-nitraatnorm van 50 mg.

"Deelname aan de studiegroep heeft mijn bewustwordingsproces versneld. Via Bedreven Bedrijven kon je in aanraking met uitdagende verhalen van inleiders, die je elders niet gauw tegenkomt. B.v. het verhaal over structuurrijker voeren was voor mij een eye-opener. Het cursusgeld verdien je zodoende snel terug door besparingen die je op je eigen bedrijf weet te realiseren.”
Johan Harbers, studiegroep deelnemer Oosterhesselen

Voor meer informatie kunt u terecht op: