Regionale Voedselstrategie Groningen - Assen


In het door de stuurgroep Regio Groningen - Assen vastgestelde 'Ambitiedocument Mooi, Mooier, Mooist' staat de relatie stad-land centraal.

Deze relatie kan versterkt worden via de voedselvoorziening. De regio's zijn geschikt voor de nieuwe verhoudingen die de sterke punten van de stad en het landschap combineren. Nieuwe verhoudingen die het herstel van oude verbindingen mogelijk maken en daarmee nieuwe markten creëren en die bijdragen leveren aan het behoud en beheer van het karakteristieke landschap. De erkenning van voedsel als een belangrijk beleidsthema geeft de regio Groningen-Assen nieuwe kansen in de relatie tussen het platteland en de bewoonde gebieden. Vanuit kansen voor versterken regionale identiteit, verbinden stad-land, behoud en versterken landschap en cultuurhistorie, gezond oud worden en innovatie en werkgelegenheid start de Regio het proces om te komen tot een regionale voedselstrategie.

Voedsel leeft en staat volop in de belangstelling. Op veel plaatsen in Nederland zijn voedselinitiatieven. Streekmarkten worden georganiseerd, school- en moestuinen worden opgezet, de jeugd krijgt smaaklessen en gaat op boerderijbezoek. Voedsel bindt mensen en brengt mensen samen. Voedsel verbindt ook de verschillende thema's waar we in regioverband gezamenlijk aan werken.

Streekproducten

Achtergrondinformatie

Relevante websites