Watersysteem Drentsche Aa


Het watersysteemplan is een waterplan voor het Drentsche Aa gebied. Het plan geeft aan hoe met de Drentsche Aa moet worden omgegaan.

Het waterschap maakt dit plan samen met betrokkenen in het gebied. Zo krijgt het waterschap draagvlak voor herstel en beheer van het watersysteem. Het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa is het bestuurlijk platform.

Het plan sluit aan op de actuele ontwikkelingen en is gericht op het voorkomen van wateroverlast en watertekort. Maar ook voor het zorgen voor goede waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater.

In uitvoering

De afgelopen vijfentwintig jaar zijn op veel plaatsen beektrajecten en reservaatgebieden hersteld. Daarnaast kijkt men hoe verschillende functies (landbouw, natuur, recreatie, waterwinning) samengaan en zich verder ontwikkelen.

Waterwinningen (Assen, de Punt) zijn onderzocht en er is gekeken hoe deze zijn in te passen op het gebied van natuurherstel. De waterkwaliteit van de beken was rond de jaren zestig matig en verbeterde pas midden jaren zeventig door de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Na de wateroverlast in 1998 zijn diverse maatregelen genomen en is polder Lappenvoort als waterbergingsgebied ingericht. In de brongebieden wordt water zo lang mogelijk vastgehouden.
voor de toekomst

Klimaatverandering zorgt regelmatig voor wateroverlast waardoor de beek vaker buiten zijn oevers zal treden. In droge perioden kan juist sprake zijn van watertekort. Uiterlijk in 2027 moeten de Europese eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water vertaald zijn naar het stroomgebied van de Drentsche Aa.
Wateroverlast

Afgesproken is dat de toename van neerslag in het gebied moet worden opgevangen.

Watertekort

Watertekort zorgt voor droogteschade in landbouw- en natuurgebieden. Droogteschade in de landbouw kan niet worden gecompenseerd door water van elders aan te voeren. Door klimaatverandering zal de waterbehoefte toenemen.
Waterkwaliteit

Uit onderzoek blijkt dat de streefwaarden voor de waterkwaliteit van de Drentsche Aa worden gehaald. Met uitzondering van hogere stikstofgehalten in enkele bovenlopen. Voor het Noord-Willemskanaal geldt dat vooral nabij Assen op plekken te veel slib aanwezig is.

Voor meer informatie zie de website van waterschap Hunze en Aa's.

In 1998 traden ook in het Drentsche Aa-gebied op grote schaal overstromingen op. Op de achtergrond het Hunzedal.