Educatie en Communicatie (C&E) in NP Drentsche Aa


De basis voor het C&E aanbod in Nationaal Park Drentsche Aa wordt gevormd door het basis- en pluspakket C&E. Dit pakket is landelijk voor alle Nederlandse Nationale Parken ontwikkeld en is door het SNP en Overlegorgaan is vastgesteld.

In het basis- en pluspakket C&E staan de gemaakte afspraken over een gegarandeerd en gelijkwaardig minimaal basisaanbod. Uitgevoerd door alle partners. Dit aanbod bestaat uit producten, activiteiten en voorzieningen op het terrein van educatie, communicatie en duurzame recreatie in de Nationale Parken. Doel is een gezamenlijk helder profiel. Nationaal Park Drentsche Aa heeft naast het basispakket een breed extra aanbod op gebied van educatie, communicatie en recreatie ontwikkeld dat het basispakket ver overstijgt.

Momenteel wordt, in het kader van Nationale Parken Nieuwe Stijl, gewerkt aan diverse strategieën voor de toekomst. Zowel op gebied van communicatie, educatie, marketing en duurzame recreatie.

De coördinatie van C&E activiteiten ligt bij de coördinator C&E van Nationaal Park Drentsche Aa. De uitvoering bij de coördinator en medewerker C&E in samenwerking met alle NP partnerorganisaties. De werkzaamheden worden besproken in de werkgroep C&E (Communicatie & Educatie) In deze werkgroep zijn alle partners van Nationaal Park Drentsche Aa vertegenwoordigd. Jaarlijks wordt een fotojaarverslag van alle activiteiten aan het Overlegorgaan aangeboden.

Het C&E werkpakket omvat onder andere:

 • Educatieve programma's (BO en VO) - coördinatie, ontwikkeling, uitvoering en ontwikkelen educatiestrategie
 • Nationaal Park communicatie en publiciteit (+ marketing) - ontwikkelen communicatiestrategie
 • Nationaal Park communicatiemiddelen waaronder de NP uitgaven waaronder brochures, Doorstroom, Op Stap krant en Digitale Nieuwsbrief, website en social media kanalen
 • Nationaal Park excursieprogramma en externe excursieaanvragen.
 • Coördinatie Nationaal Park gidsennetwerk, inclusief scholing ed.
 • Coördinatie Nationaal Park Gastheren en -vrouwennetwerk, inclusief jaarlijkse Gastheerschap cursussen en terugkomdag
 • Coördinatie Nationaal Park Junior Rangers
 • Bewonersactiviteiten waaronder bewonersdagen en bewonerscursussen
 • Organisatie van de jaarlijkse Nationale Parken dag
 • Ontwikkeling en begeleiding van diverse Nationaal Park producten
 • Ondersteuning van NP partners op gebied van NP huisstijl
 • Ontwikkelen recreatieve NP producten waaronder digitale wandel- en fietsroutes
 • Meedenken en ondersteunen ontwikkeling nieuwe producten (extern)
 • Bijhouden van het Drentsche Aa fotoarchief

De laatste jaren is het besef sterk toegenomen dat wij zuinig moeten omgaan met onze natuur en ons landschap. Evenals het besef dat je niet jong genoeg kunt beginnen om kennis en belangstelling voor natuur te wekken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat natuur- en duurzaamheidseducatie een positief effect heeft op latere houding en gedrag. Daarom zetten we in op goede communicatie en educatie voor Nationaal Park Drentsche Aa. Voor diverse doelgroepen met het accent op de jeugd en jongeren.

IVN natuureducatie kreeg, als onafhankelijke partij, van het ministerie van LNV de taak om de voorlichting en educatie in de nationale parken (een van de vier kerntaken) inhoudelijke te ondersteunen en te coördineren. IVN levert daarvoor binnen elk Nationaal Park een coördinator Communicatie & Educatie (C&E). De coördinator wordt ondersteunt door een medewerker C&E voor de uitvoering van educatieve taken. De coördinator en medewerker C&E werken nauw samen met de secretaris en voorzitter van het Nationaal Park.

Voor vragen of opmerkingen over educatie en communicatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier

onderwijsprogramma's