Projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van grote projecten die in het Drentsche Aa-gebied zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering gaan. Hier houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Programma Natuurlijk Platteland Drenthe

Met het Decentralisatie-akkoord natuur en het Natuurpact is de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het platteland overgegaan van het Rijk naar de provincies. Er is duidelijkheid over de beschikbare middelen en de provincie Drenthe gaat aan het werk met de ambities die zijn beschreven in de Omgevingsvisie, de Natuurvisie, de Uitwerking Waterbeleid, de Wegwijzer voor de Drentse landbouw et cetera.
In het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe is aangegeven hoe die ambities te realiseren. Primair door een vervolg te geven aan de succesvolle samenwerking met gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landbouworganisaties en de andere groene maatschappelijk organisaties. Het accent ligt op de afspraken en de ambities voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS), Natura2000, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de Kaderrichtlijn water (KRW) en de Icoonprojecten.
In de woorden van de gedeputeerde landelijk gebied Henk Jumelet: "Wij verbinden ons aan de grote opgaven die er liggen voor natuur en water. Samen met maatschappelijke partners werken we aan het mooier, vitaler en robuuster maken van het landelijk gebied. Op basis van slimme functiecombinaties van beleven, benutten en beschermen waarborgen we dat ecologie en economie met elkaar in balans zijn. Gastvrije natuur biedt ruimte aan flora en fauna, landbouw, bedrijven, bewoners en toeristen.”

Vanuit deze Realisatiestrategie worden de komende jaren (2015 - 2027) ook diverse projecten uitgevoerd in het totale Drentsche Aa-gebied. Op deze pagina vindt u een overzicht daarvan.