Beheerplan Natura2000-gebied Elperstroom


Het Elperstroomgebied is voor Nederland een erg waardevol natuurgebied. Om die reden heeft de minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Elperstroomgebied aangemeld bij de Europese Commissie als Natura 2000 gebied, een Europees netwerk van natuurgebieden. Het Elperstroomgebied ligt in de zuidpunt van het Nationaal Landschap Drentsche Aa.

natura2000logoweb

In 2006 heeft de inspraak op het ontwerp-aanwijzingsbesluit plaatsgevonden. In dit besluit staan de natuurdoelen en de begrenzing van het Elperstroomgebied (zie kaartje). De Tweede Kamer stelt dit ontwerp besluit vast. Daarna wordt er een beheerplan opgesteld. Hierin worden maatregelen beschreven die genomen moeten worden om de Natura 2000 doelen te verwezenlijken. In het beheerplan staat ook welke bestaande activiteiten binnen en in de directe omgeving van de Elperstroom plaatsvinden en welke invloed deze activiteiten hebben op het natuurgebied.

Minister Verburg heeft op 23 december 2009 het Natura2000-gebied Elperstroom definitief aangewezen. In opdracht van het ministerie van LNV stellen de Dienst landelijk Gebied (DLG) in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) het beheerplan op voor het Elperstroomgebied.

Nieuws

Voor meer informatie zie onderstaande links:

Beschikbare documenten: