Beheerplan Natura2000 Drentsche Aa


Aanwijsbesluit Natura 2000-gebied Drentsche Aa onherroepelijk

Door de uitspraak van de Raad van State d.d. 23 april 2014 is het Natura 2000-gebied Drentsche Aa nu definitief aangewezen.

In opdracht van het voormalige ministerie van LNV heeft de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) een concept-beheerplan voor het Drentsche Aa-gebied opgesteld. Inmiddels is het natuurbeleid onder gebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Prolander is voor Groningen en Drenthe als uitvoeringsdienst de opvolger van DLG. Per 1 januari 2017 is de provincie Drenthe het bevoegd gezag op basis van de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Het Overlegorgaan Drentsche Aa fungeert als bestuurlijk platform zodat er een goede koppeling is met het gebiedsproces in het Nationaal Park Drentsche Aa.

Actueel nieuws

 • Definitieve vaststelling Natura 2000-beheerplan Drentsche Aa
  Het beheerplan en de Nota van antwoord zijn vastgesteld door de bevoegde gezagen van het Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Het beheerplan en de Nota van antwoord lagen van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 ter inzage. Zie voor meer informatie de website van de Provincie Drenthe
 • Terinzagelegging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied. De Staatssecretaris van Economische Zaken, de minister van Defensie en de Colleges van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen hebben het ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied vastgesteld. Het ontwerpbeheerplan ligt van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 ter inzage.--> Lees verder.
 • Informatieavond Natura2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa
  Op dinsdag 6 december 2016 is er een informatieavond georganiseerd over het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa. Deze avond is gehouden in Café Restaurant Hofsteenge aan de Hoofdstraat 23 in Rolde.
 • Terinzagelegging ontwerp partiële herziening PAS vanaf 6 november 2016
  De staatssecretaris van Economische Zaken heeft het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgegeven voor inspraak gedurende de periode vanaf 7 november 2016 tot en met 18 december 2016. Alleen de gewijzigde onderdelen van het Programma Aanpak Stikstof staan open voor inspraak. Meer informatie op http://pas.natura2000.nl/pages/inspraak-pas.aspx
 • Door de staatssecretaris van Economische Zaken , mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, is het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) vrijgegeven voor inspraak gedurende de periode vanaf 10 januari 2015 tot en met 20 februari 2015. Zie de speciale website PAS.
 • Stand van zaken: Informatiebijeenkomst 9 december 2014. Lees hier de aankondiging. Zie de handout van de presentatie op deze avond.
 • Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen door Tweede Kamer op 25 april 2014. In Nederland zijn meer dan 130 Natura 2000-gebieden die een te hoge belasting van stikstof hebben. Dat komt door economische activiteiten als landbouw, verkeer en industrie. Zie website rijksoverheid.
 • Op 23 april 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepszaken tegen het aanwijzingsbesluit Drentsche Aa door Stas. Dijksma (juli 2013). "In hetgeen appellanten hebben aangevoerd ziet de RvS geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit is voorbereid of vastgesteld in strijd met het recht. De beroepen zijn ongegrond." Het aanwijsbesluit Natura 2000-gebied Drentsche Aa is daarmee onherroepelijk.
 • Op 18 maart 2014 is het 'Convenant maatregelen Programma Aanpak Stikstof' ondertekend.
 • Op 16 juli 2013 heeft Staatssecretaris Dijksma het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Drentsche Aa ondertekend.

Informatieavond 9 december 2014

Voor meer informatie zie onderstaande links: