GS stellen inrichtingsplan Geelbroek vast,


GS stellen inrichtingsplan Geelbroek vast, Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben het inrichtingsplan voor Geelbroek vastgesteld. Over het inrichtingsplan is door de betrokkenen in het gebied afgelopen winter meegedacht. Het plan was deze zomer ingediend door de Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa.

Het natuurgebied Geelbroek, onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, gaat de komende jaren veranderen. Het gebied wordt deels opnieuw ingericht. Om de natuurdoelen te realiseren is het inrichtingsplan Geelbroek vooral gericht op ingrepen in de waterhuishouding. Afgesproken is dat er geen effecten optreden die nadelig zijn voor landbouwpercelen en woonerven. Met het besluit van GS is ook daar duidelijkheid over.

Op basis van bodemkundig-hydrologisch onderzoek zijn in het inrichtingsplan namelijk maatregelen genomen die ervoor zorgen dat er geen negatieve effecten optreden voor andere functies. Naar verwachting zal in de meeste gevallen de noodzaak voor het nemen van compenserende maatregelen vervallen. Bij het inrichtingsplan hoort ook een monitoringsprogramma om de effecten van de maatregelen te kunnen volgen. Daarnaast komt er een schademeldpunt, mochten er toch onvoorziene nadelige effecten optreden. Prolander organiseert eind oktober, begin november een informatiebijeenkomst voor alle betrokkenen.

Het inrichtingsplan voor Geelbroek maakt onderdeel uit van het Programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe. Het plan heeft betrekking op een gebied van 404 hectare, dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland en voor een deel in het Natura 2000-gebied Drentsche Aa ligt.