Inrichting natuurgebied Geelbroek


naamloos

prolander-logo


Inrichting Geelbroek

De omgeving van Geelbroek verandert. Het gebied wordt deels opnieuw ingericht waardoor het zich verder ontwikkelt tot een prachtig natuurgebied. Goed voor de flora en fauna en mooi voor inwoners en bezoekers. Geelbroek is een van de brongebieden van de Drentsche Aa. Het maakt deel uit van Natura 2000 gebied Drentsche Aa, onderdeel van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden. Op 24 december 2019 is een subsidie voor dit project verstrekt vanuit het POP3 programma voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit.

Voor meer actuele informatie over de ontwikkelingen van het project kunt u hier klikken.

Logo Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Logo Provincie Drenthe

Nieuws

13 juli 2021: Herinrichting Geelbroek bijna van start

9 april 2020: Inrichting Geelbroek in voorbereiding

17 december 2019: Terugkoppeling gesprek inwoners Geelbroek

17 december 2019: Informatieavond Geelbroek

25 september 2019: GS stellen inrichtingsplan Geelbroek vast

10 juli 2019: Inrichtingsplan Geelbroek door naar GS

10 juli 2019: Laatste vragen Geelbroek beantwoord

12 maart 2019: Hoe de stengelloze sleutelbloem te behouden

7 maart 2019: Vervolggesprek over de te verleggen Geelbroekerweg

17 januari 2019: Globale planning inrichtingsplan Geelbroek, Dit voorjaar wordt het inrichtingsplan voor Geelbroek afgerond. Als het plan definitief is, kan het bestek worden gemaakt, kunnen vergunningen worden aangevraagd en kan de aanbesteding voor het aannemerswerk worden uitgezet. Na verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2019. Leest u hier verder (pdf, 218 kB) voor een globaal overzicht van de planning.

17 januari 2019: Sfeervolle- en informatieve avond Geelbroek, ‘Kom luisteren en praat mee, Geelbroek verandert!’ was het motto voor de informatiebijeenkomst voor betrokkenen 12 december 2018. De opkomst was groot, de sfeer ontspannen en er was veel ruimte om vragen te stellen over de inrichtingsplannen voor Geelbroek. ‘Maar u bent wel wat laat met deze avond’, merkte een van de aanwezigen op. ‘Dat klopt’, antwoordde de avondvoorzitter. Daarmee was een deel van de kou uit de lucht. De voorlichtingsbijeenkomst in café Popken is georganiseerd door Prolander en stond in het teken van bijpraten, informeren en vragen beantwoorden. De meeste vragen zijn ter plekke beantwoord, de beantwoording van enkele vragen hebben meer tijd nodig. Leest u hier verder (pdf, 218 kB) voor de vragen en antwoorden.

12 december 2018: Informatieavond 'Geelbroek verandert'

Het Project

Verhoging van de grondwaterstand staat voorop in dit project, om droogte in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor worden sloten gedempt of ondieper gemaakt en worden slenken gegraven om het water in de juiste richting te leiden. De Ruimsloot, de watergang die door dit gebied loopt, dient straks als ecologische verbinding met andere delen van de Drentsche Aa. Hiervoor komt aan de westkant een brede natuurvriendelijke oever. Daarnaast maken we oude door de mens gevormde patronen in het landschap weer zichtbaar, zoals de boermarkegrens en de Middeleeuwse verkaveling met houtwallen, singels en zandwegen.

Water

Door de verhoging van de waterstand wordt dit gebied natter. Om nadelige gevolgen voor de omgeving te voorkomen, maken we afspraken met de omliggende grondeigenaren over compenserende maatregelen zoals drainage.
Dit van oorsprong al natte gebied mag straks gedeeltelijk onder water komen te staan. Er komt meer ruimte voor water. Dit is belangrijk, omdat het steeds vaker langer en heviger regent. Zo houden we stedelijk gebied droog én het is goed voor de natuur.

Natuur

Dit gebied leent zich goed om de vroegere situatie te herstellen en zo de natuur nieuwe kansen te geven. Door de natuurlijke verschillen in hoogteligging en grondsoorten ontstaat een gevarieerd natuurlandschap met verschillende typen bos en grasland en natuurlijke overgangen daartussen. In de zomer grazen er koeien van boeren uit de omgeving, zodat delen van het gebied open blijven. Planten die er nu al voorkomen, zoals dotterbloem en elzensegge zullen zich uitbreiden en krijgen gezelschap van andere bijzondere planten als de ernstig bedreigde stengelloze sleutelbloem.

20150513_113337
20150513_114805
20150513_114313

Muggen

MugMuggen zijn graag bij stilstaand water. Dit kan tot overlast leiden voor mens en dier. Tijdens de uitvoering worden ook al maatregelen getroffen om muggen bij bebouwing te beperken. Rond de bebouwing komt drogere graszone zonder bosjes,  omdat muggen winderige open vlaktes graag vermijden. Om te zien in hoeverre dit project invloed heeft op de hoeveelheid muggen worden metingen gedaan vooraf én gedurende 5 á 7 jaar na uitvoering van het project.  Wordt de muggendruk veel hoger, dan kijken we waar nog extra maatregelen getroffen moeten worden.

Voor meer informatie:

  • Lees hier de samenvatting (pdf, 133 kB) van de bijeenkomst over stekende insecten (presentatie van Alterra) van 10 april 2015.
  • Lees hier het rapport (pdf, 2 MB) over de 0-meting muggenonderzoek (2016). Het betreft de metingen van de jaren 2015 en 2016 om een representatieve uitgangssituatie te verkrijgen’.

Geelbroekerweg

De Geelbroekerweg blijft beschikbaar voor zowel gemotoriseerd als ongemotoriseerd verkeer. De weg loopt door laag liggend gebied dat in de nieuwe situatie grotendeels onder water staat. Het voorstel is daarom om deze weg om te leggen (pdf, 363 kB).

De ecologische verbindingszone Ruimsloot is klaar

10-ruimsloot-1

Begin juni 2015 heeft de aannemer haar werkzaamheden opgeleverd. Aan de westzijde van de Ruimsloot is een flauwe oever gemaakt voor een gevarieerde plantengroei. Daarnaast zijn er ondiepe plasjes gemaakt die dienen als paaiplaatsen voor o.a. vissen en kikkers. Ten behoeve van de landbouwwater is een aparte afwateringssloot gegraven.