Herinrichting Geelbroek bijna van start


Zodra alle benodigde vergunningen zijn verleend, kunnen de werkzaamheden in Geelbroek beginnen. Er komt onder andere een bijzondere stuw die water vasthoudt voor de natuur, maar overtollig water ook snel kan afvoeren. We bouwen een grondwaterscherm die zorgt dat het water ook ondergronds in het gebied blijft. Voor bezoekers komt er een natuurlijk ingerichte parkeerplaats en een duurzame houten vlonder dwars door het natte gebied. In het uitgewerkte bestek staat precies hoe de aannemer deze plannen moet bouwen.

Het plangebied Geelbroek ligt in drie gemeenten; Aa en Hunze, Assen en Midden Drenthe. Voor de herinrichting van het gebied is van elke gemeente een omgevingsvergunning nodig. In de gemeente Aa en Hunze wordt de Geelbroekerweg verlegd. Ook hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor de aanpassingen in de waterhuishouding hebben we bij het waterschap een watervergunning aangevraagd.

Besluiten over de vergunningaanvragen kunt u, zodra deze zijn gepubliceerd, inzien op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Voor de werkzaamheden langs de spoorlijn die door het plangebied gaat is een vergunning nodig van Prorail. Deze vergunning gaan we aanvragen zodra de aannemer die het werk gaat uitvoeren bekend is.

Overeenkomsten met grondeigenaren

Om te zorgen dat de verhoging van de grondwaterstand geen nadelige effecten heeft op landbouwpercelen en woonerven, zijn compenserende maatregelen uitgewerkt. In goed overleg met de eigenaren zijn alle benodigde maatregelen vastgelegd in een overeenkomst met de provincie Drenthe. Deze overeenkomsten zijn bij de aanvraag watervergunning toegevoegd.

Planning

Zodra de vergunningen zijn verleend, kunnen we de aanbesteding van het bestek in gang zetten. We zullen u  informeren over de planning van de uitvoering om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.