Inrichting Geelbroek in voorbereiding


Op dit moment wordt er gewerkt aan de technische uitwerking van het inrichtingsplan voor Geelbroek. Vanwege de corona maatregelen gaat dat op een wat andere manier dan gebruikelijk. De uitwerking vergt meer tijd. Daarnaast loopt de afhandeling van een WOB-verzoek wat van invloed is op de planning.

Op 28 februari was het startoverleg met de gebiedspartners waarna het voorbereidingswerk door ingenieursbureau Sweco is opgepakt. Het team van Prolander en Sweco, Staatsbosbeheer, waterschap Hunze en Aa’s en de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Midden-Drenthe, heeft de taak het uitvoeringsbestek voor de aannemer samen op te stellen. Vanwege de corona maatregelen wordt er vanuit huis gewerkt. Vanzelfsprekend gaat dit allemaal niet zo efficiënt als we gewend zijn, maar met verschillende communicatiemiddelen zoals videobellen kunnen we toch goede vooruitgang boeken. Medewerkers van Prolander en Sweco houden zich uiteraard aan de RIVM richtlijnen.

Ingenieursbureau Sweco werkt het inrichtingsplan verder uit in technische tekeningen die nodig zijn voor het bestek. Zij verrichten terreinmetingen en doen onderzoek naar bodem en milieu. De mensen van Sweco werken volgens de richtlijnen van het RIVM en nemen altijd eerst contact op met de terreinbeheerder of de eigenaar van de grond voordat zij het veld ingaan.

WOB-procedure
Parallel aan de voorbereiding van het bestek, loopt de afhandeling van een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur). Met de indiener van het WOB-verzoek is overeengekomen dat pas na de afhandeling van het WOB-verzoek vergunningen worden aangevraagd.

Bij de provincie Drenthe en Prolander wordt gewerkt aan de beantwoording van het WOB-verzoek. Zodra dit gereed is, volgt de zienswijzeprocedure en daarna behandeling door Gedeputeerde Staten.

Vergunningprocedures
Belangrijk onderdeel bij de aanvraag van de vergunningen zijn de mitigerende maatregelen op en aantal particuliere terreinen. Deze maatregelen moeten de effecten voorkomen die mogelijk kunnen optreden op woonerven en landbouwpercelen als gevolg van grondwaterstandverhoging in het natuurgebied. De mitigerende maatregelen liggen straks vast in overeenkomsten met de eigenaren van de percelen. Die overeenkomsten worden bij de aanvraag van de vergunning gevoegd.

De corona epidemie betekent dat we niet op locatie met de eigenaren kunnen overleggen. We proberen op een andere manier toch te overleggen. Wat de consequenties zijn voor het vastleggen van de afspraken in de overeenkomsten, is nu niet exact te benoemen.

Planning
De planning, zoals die er nu uitziet, is dat na de voorbereidingstijd (Sweco - uitvoeren terreinonderzoeken, opstellen tekeningen e.d.) en de afhandeling van het WOB-verzoek de vergunningprocedure eind juli 2020 kan starten. Of die planning gehaald wordt is afhankelijk van de WOB-procedure en de duur van de corona maatregelen die nu nog niet te overzien is.  Als de vergunningprocedure is afgerond volgt de aanbestedingsprocedure. De aanbesteding (zoeken en gunnen van het werk aan een aannemer) kan pas opgestart worden als alle vergunningen onherroepelijk zijn. De aannemer heeft ongeveer 7 maanden nodig voor de uitvoering van het bestek.

Pop3 subsidie
Op 24 december 2019 is een subsidie verkregen vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor herstel van natuur, landschap en biodiversiteit in Geelbroek.

De helft van de subsidie voor Geelbroek wordt door de provincie Drenthe gefinancierd, de andere helft is afkomstig uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Meting van de keileemdiepte voor de aanleg van een grondwaterscherm met behulp van grondradar. (foto Sweco)

Meting van de keileemdiepte voor de aanleg van een grondwaterscherm met behulp van grondradar. (foto: Sweco)


Logo Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Logo Provincie Drenthe