Terugkoppeling gesprek inwoners Geelbroek


Bij dezen een terugkoppeling van het gesprek met inwoners van Geelbroek en omgeving, Prolander en Provincie Drenthe van september 2019. Onderwerp was het inrichtingsplan Geelbroek.

Het inrichtingsplan Geelbroek is gericht op vernatting, maar in het gebied vindt ook gaswinning plaats. Dat roept vragen op hoe effecten van elk zich tot elkaar verhouden en of er daardoor onduidelijkheid kan ontstaan over aansprakelijkheid voor schade.

Bodemdaling
Het is een feit dat er door gaswinning bodembeweging plaatsvindt. Naast het risico op bodemtrillingen is er bodemdaling als gevolg van gaswinning. Ook kan bodemdaling plaatsvinden die niet wordt veroorzaakt door drukdaling in de ondergrond door gaswinning. Dat kan bijvoorbeeld in de bovengrond door inklinking van de bodem. De gaswinning in de omgeving neemt af en loopt op zijn eind. De winning uit het gasveld Eleveld is gekoppeld aan de gaswinning bij Een en Zevenhuizen, en bij Vries en Assen. Het betreft nog ongeveer 5% van het te winnen gas in dit gekoppelde systeem van afzonderlijke gasvelden. Per gasveld kan de omvang van de winning verschillen. De druk van het gas neemt af en dus de hoeveelheid gas. De winning zal naar verwachting over één tot vijf jaar beëindigd worden. Maar ook na beëindiging ijlt de bodemdaling na. Van alle gaswinning in de omgeving is de nog verwachte bodemdaling tot 2080 geraamd op maximaal 2 cm. Dit is een gelijkmatige daling.

Gevolgen
Als de bodem daalt en het waterpeil daalt mee, dan verandert er niets. Het waterhuishoudkundige systeem is en wordt zo ingericht dat het die verandering aan kan. De totale bodemdaling door gaswinning of door andere oorzaken is zo beperkt dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Schade aan bouwwerken door bodemdaling als gevolg van gaswinning is niet te verwachten, omdat die bodemdaling gelijkmatig over een groot gebied plaats vindt.

Kosten
De gebiedsinrichter en de waterbeheerder zorgen voor benodigde maatregelen als er toch ongewenste waterhuishoudkundige (vernatting)effecten zijn, ook al worden die nu niet verwacht. Als door bodemdaling als gevolg van aardgaswinning toch extra waterhuishoudkundige maatregelen nodig zijn, dan wordt daar ook voor gezorgd. Eventuele kosten verhaalt het waterschap dan op de mijnbouwonderneming.

Mijnbouwschade
Volgens Mijnbouwwet en Burgerlijk Wetboek is de veroorzaker van schade verplicht die schade te vergoeden. Bij combinatie van oorzaken wordt bepaald in hoeverre mijnbouw de oorzaak is.

Samen met anderen spande de provincie Drenthe zich de afgelopen jaren sterk in voor een landelijke afhandeling van mijnbouwschade, onafhankelijk van de mijnbouwonderneming. Het Rijk geeft aan dat de organisatie daarvan nu plaatsvindt en naar verwachting volgend jaar operationeel is. Gebouweigenaren kunnen eventuele schade door bodemdaling of door bodemtrillingen (aardbevingen) als gevolg van gaswinning melden bij het landelijke loket mijnbouwschade.