Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 59


header dotter

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Corona nieuws

Nationaal Park Drentsche Aa volgt de corona richtlijnen van het RIVM. Mede daarom is besloten dat alle Nationaal Park excursies en evenementen, vermeld in de Op Stap Krant Agenda, tot 1 mei 2021 niet doorgaan. Op onze website www.drentscheaa.nl en social media pagina's (Facebook, Twitter en Instagram) houden wij u op de hoogte.

Individueel (of als stel of gezin) de natuur in gaan kan nog steeds. Neem wel altijd de minimumafstand van anderhalve meter tot andere bezoekers in acht en mijd al te drukke situaties. Gebruik uw gezond verstand en breng uzelf en anderen niet in gevaar.

Nationaal Park themajaar 'Ode aan het Landschap'

Landelijk staat in 2021 het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Ook binnen veel Nationaal Park Drentsche Aa activiteiten staat 'ode aan het landschap' centraal. Want nergens ter wereld is het landschap op korte afstand zó divers als in Nederland. Dat zien we terug in het Drentsche Aa landschap. Ontdek bijzondere plekken en beleef Nationaal Park Drentsche Aa.

Noteer onderstaande data alvast in uw agenda:

8 april: Drentsche Aa Thema-avond. Theo Spek houdt een lezing over het Drentsche Aa landschap. Zie hieronder voor meer informatie over deze lezing.

10 juni: Drentsche Aa Thema-avond: Cindy de Jonge neemt ons mee in het leven van de Otter. 2021 is tevens uitgeroepen tot 'Jaar van de Otter'

Houd de aankondigingen op onze website in de gaten. Tijdstippen, aanmeldinstructies en locaties (of digitaal) worden nog bekend gemaakt.

Lezing Prof. Dr. Ir. Theo Spek

Op donderdagavond 8 april van 20:00 - 22:00 uur geeft Prof. dr. ir. Theo Spek een lezing over ons jaarthema 'Ode aan het Landschap'. Theo vertelt het verhaal over het landschap van het Drentsche Aa gebied. Weinig gebieden in Nederland kennen een zo rijk gelaagde landschapsgeschiedenis als deze. Duizenden jaren wisselwerking tussen aarde, mens en natuur zorgde hier voor een unieke combinatie van landschappen, waarin nog op allerlei plekken sporen uit het verleden zijn aan te treffen.

Je kan deze lezing, aangeboden door Nationaal Park Drentsche Aa, gratis thuis vanuit je luie stoel volgen. Je kunt je hiervoor online aanmelden. Een paar dagen van tevoren ontvang je dan een link voor de lezing.

Prof. dr. ir. Theo Spek werkt als hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie en aanmelden via deze link

Op Stap Krant en Doorstroom magazine in nieuw jasje

De Op Stap krant en de Doorstroom komen er weer aan en zijn beiden in een heel nieuw jasje gestoken. Vanaf begin april is de Op Stap krant verkrijgbaar bij recreatieondernemers in Nationaal Park Drentsche Aa. Digitaal is de Op stap krant al beschikbaar via de site. Het excursieprogramma dat in april start, is uitgesteld tot nader orde. Houd de website in de gaten voor actuele informatie. De Doorstroom valt in de tweede helft van april op de deurmat.

Lees de Op Stap krant nu al digitaal

foto Staatsbosbeheer

Logo Nationaal Park op regelgevende borden van Staatsbosbeheer.

Voor recreanten van buiten onze regio is het niet altijd duidelijk dat ze zich in Nationaal Park Drentsche Aa bevinden. Daarom voegt Staatsbosbeheer het logo van het Nationaal Park toe aan nieuwe regelgevende borden. Hiermee willen we ook de goede samenwerking in het Nationaal Park kenbaar maken. Het gaat om de roodbruine borden die langs het pad aan het begin van onze gebieden staan, met daarop de huisregels. Soms veranderen de regels of verdwijnen de borden en moeten we nieuwe laten maken. Bij de nieuwe versies voegen we het logo toe. In een keer alle borden vervangen, zou een te groot deel van het recreatiebudget vergen. Daarom doen we het gefaseerd en doen we een aanvraag bij het Nationaal Park voor medefinanciering. Voor meer informatie: boswachter Kees van Son, k.son@staatsbosbeheer.nl

Project Bio-economie afgesloten met een webinar

In het project Bio-economie Drentsche Aa werkten verschillende partijen samen om streekgebonden producten te ontwikkelen met nieuwe, duurzame verwerkingsketens. In deze video wordt uitgelegd wat het project precies inhoudt. Als afsluiting van dit project werd op 18 februari een webinar georganiseerd. Dat het project officieel afgerond is, wil namelijk niet zeggen dat het ook stopt. Tijdens deze webinar werd juist gekeken hoe het een vervolg kan krijgen.

Sikke Meerman, Jan Reinder Smeenge, Patrick Harms en Geert Lindenhols namen de vele geïnteresseerden mee door de resultaten en de conclusies van het project. Zo hadden ze genoeg bagage om vervolgens onder leiding van Yannick Wassmer en André Brasse in ‘break-out rooms’ met elkaar in discussie te gaan over hoe lokale voedselketens verder ingevoerd kunnen worden. Hoe producenten en consumenten samen dit project naar een volgende fase kunnen brengen. Dubbel Drents neemt de handschoen in ieder geval op en zet de conclusies om in daden. Wat de landbouw in het gebied betreft komen er vervolgprojecten.

foto Hans Dekker

Beekbodemverhoging Begin dit jaar is gestart met de pilot

Begin dit jaar is gestart met de pilot Beekbodemverhoging in de Drentsche Aa. De bodem van de benedenloop wordt verhoogd met zand en hout (zoals takken), zodat de ecologische kwaliteit van de beek verbetert en verdroging van kwetsbare natuur in het beekdal vermindert. Inwoners hebben hun zorgen geuit over dit project, omdat ze bang zijn voor schade aan de natuur. Het bouwteam, bestaande uit Knoop Natuur en Waterbouw, ecologen en Staatsbosbeheer zal erop toezien dat de werkzaamheden met zorg voor de natuur worden uitgevoerd. Ecologen zien er op toe dat natuurwaarden zo min mogelijke worden verstoord en voorkomen ook dat broedende vogels verstoord worden. Er is gestart met het Anloërdiep. De ervaringen hiervan worden meegenomen in de werkzaamheden bij het Zeegserloopje en het Taarloschediep, die in de winter worden uitgevoerd. Voor meer informatie belt u het Waterschap Hunze en Aa's: 0598 – 693800

Impuls Nationaal Park Drentsche Aa 2021 - 2023

Nationaal Park Drentsche Aa heeft een driejarige subsidie ontvangen voor een kwaliteitsimpuls om invulling te kunnen geven aan de Standaard voor Nationale Parken Nieuwe Stijl. Deels komt er geld vanuit het ministerie van LNV. Dit wordt aangevuld door geld dat Provinciale Staten van Drenthe beschikbaar stelt vanuit de begroting 2021. Het project bestaat uit vier deelprojecten: duurzaam toerisme, transitie landbouw, biodiversiteit en participatie en energietransitie en participatie. Alle projecten zijn gericht op een kwaliteitssprong, zodat het Nationaal Park ook in de toekomst voldoet aan de nieuwe standaard.

Sluiting infocentrum en theeschenkerij Homanshof in Anloo

De Homanshof in Anloo is al decennialang het startpunt voor vele wandelaars in Nationaal Park Drentsche Aa. Met een informatiecentrum in de oude Saksische boerderij en een theeschenkerij in de oude houten wagenloods ernaast. Het was dan ook niet voor niets één van de 4 toegangspoorten. Omdat het niet mogelijk was de locatie coronaproof te bezoeken, was deze al sinds het begin van de coronaperiode gesloten.

Inmiddels is besloten om het infocentrum en de theeschenkerij definitief te sluiten. Er waren flinke investeringen nodig om de locatie te laten voldoen aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld. De Nationale Parken worden doorontwikkeld tot Nationale Parken Nieuwe Stijl. Daar horen centraal gelegen visitor centers bij; bemenste bezoekerscentra met horeca en toegangspoort tot het Nationaal Park. Staatsbosbeheer zoekt daarom, in overleg met de partners in het park, naar een alternatieve locatie. Met gemeente Aa en Hunze wordt gesproken over een nieuwe bestemming van Homanshof. Meer info: boswachter Kees van Son, k.son@staatsbosbeheer.nl.

foto: Waterschap Hunze en Aa's

Goed nieuws voor de waterkwaliteit in de Drentsche Aa

In 2020 was er slechts één overschrijding van de drinkwaternorm in de Drentsche Aa en in 2019 was er zelfs geen enkele. Dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit. Een schone Drentsche Aa is belangrijk. Waterbedrijf Groningen wint hieruit water voor de bereiding van drinkwater. Het water uit de Drentsche Aa wordt, na zuivering, dagelijks door meer dan 200.000 mensen in onder andere de stad Groningen gedronken.

De overschrijding die in 2020 werd aangetroffen was een overschrijding van de stof MCPA. Deze stof zit in middelen die gebruikt worden bij de bestrijding van onkruiden op landbouwpercelen en sportvelden. Provincie Drenthe, Waterbedrijf Groningen en Waterschap Hunze en Aa’s werken sinds 2015 samen in een programma om het water in de beek zo schoon mogelijk te houden. In verschillende projecten nemen onder andere agrariërs en bedrijven maatregelen om emissie van chemische middelen te voorkomen of te beperken.

foto: Waterschap Hunze en Aa's

Kadeversterking Drentsche Aa

In het noordelijke deel van de Drentsche Aa, tussen de N34 en de A28 bij de Witte Molen, werkt Waterschap Hunze en Aa’s aan het versterken van de kade. Deze dijk is in de loop der jaren door inklinking en bodemdaling steeds lager geworden. Verbetering is nodig om overstroming van de lager gelegen omgeving te voorkomen en zo de veiligheid te kunnen garanderen. Voor de veiligheid van de kaden, moeten helaas ook bomen wijken. De gekapte bomen worden gecompenseerd door aanplant elders in het gebied van de Drentsche Aa. Voor meer informatie belt u het Waterschap Hunze en Aa's: 0598 – 693800

Gebiedsontwikkeling Gasselterveld

De zwemplas bij het Gasselterveld was afgelopen zomer een paar keer landelijk nieuws, vanwege parkeerproblemen. Door de grote toestroom van bezoekers tijdens warme dagen, moest de afrit van de N34 bij Gasselte zelfs een paar keer worden afgesloten. Om dit op te lossen, worden de parkeerplaatsen aangepast en wordt er betaald parkeren ingevoerd. Op maandag 8 maart zijn de werkzaamheden hiervoor gestart. Daarnaast wordt voor het parkeren tijdens piekdagen gezocht naar extra parkeerruimte buiten het bos.

De aanpak van de parkeerproblemen is een eerste stap in de gebiedsontwikkeling rondom het Gasselterveld. Daarnaast hebben Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe de ambitie om de recreatieve exploitatie te versterken en de basisontsluiting voor verblijfs- en dagrecreatie en de hulpdiensten te verbeteren.

Rondom de parkeerplaats van het Gasselterveld staan ook veel fijnsparren die aangetast zijn door de letterzetter. Dat is een klein kevertje dat gangen graaft onder de schors, waardoor de bomen dood gaan. Tegelijk met de andere werkzaamheden kapt Staatsbosbeheer de aangetaste bomen, voor de veiligheid en om verdere verspreiding tegen te gaan. Komend voorjaar worden op de grotere open plekken weer nieuwe bomen geplant. Meer info: Martijn Harms 06-51852417

foto: Pieter Jan Wolf

Stikstofwerkzaamheden in de Drentsche Aa

Er worden in Nederland allemaal maatregelen getroffen om de neerslag van stikstof te beperken. Zo mogen we overdag niet harder rijden dan 100 km per uur en heeft de regering geld uitgetrokken om de natuur te verbeteren.

Ook in Nationaal Park Drentsche Aa voeren we werkzaamheden uit om de natuur te beschermen. Nog voordat het broedseizoen begon, hebben we vergraste delen gemaaid met een klepelmaaier die tegelijkertijd het maaisel afvoerde. Want door de stikstof uit de lucht groeit het gras heel snel en verdringt het de hei. De vergrassing wordt weggehaald ten gunste van droge heidesoorten zoals struikheide. Het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd naar boeren in de omgeving die er hun akkers mee verrijken. Om de bodem onder de humuslaag niet te beschadigen is 1 cm van de humuslaag blijven zitten. Dit was nodig om mogelijk waardevolle archeologische sporen niet te beschadigen. De wortels van de planten blijven dus zitten.

Deze werkzaamheden zijn gedaan op meerdere plekken op het Balloërveld, in de Zeegser Duinen en op het Molenveld (Oudemolen). In de laatste twee gebieden zullen, naast de droge heide, ook de jeneverbes hiervan profiteren. Meer informatie: boswachter Kees van Son, email: k.son@staatsbosbeheer.nl.

Tankstation gesloten

Sinds begin deze week is het tankstation van Brand Oil aan de N34 bij Zuidlaren gesloten. De huurovereenkomst liep af en is in goed overleg niet verlengd. Het tankstation ligt aan de rand van een drinkwaterwingebied in Nationaal Park Drentsche Aa. Om in de toekomst nadelige effecten voor het milieu te voorkomen, is besloten om de locatie niet opnieuw als tankstation te verhuren.

Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur

De lente lonkt, het broedseizoen is begonnen. De boswachters van Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vragen om Moeder Natuur met respect te behandelen; juist nu de natuur een kraamkamer is. De dieren die hier wonen zijn tijdens het hele voorjaar extra kwetsbaar. Geniet van de natuur, maar respecteer de huisregels: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter. Met deze campagne (#kraamkamernatuur) hopen de organisaties bezoekers bewust te maken van de kwetsbaarheid van natuurgebieden. RTV Drenthe schreef er een artikel over.

Asbestsanering Hulzeboschgat

De voormalige zandafgraving Hulzeboschgat, ten westen van Zuidlaren, is in 2019 door de provincie Drenthe aangekocht om de natuur in het Drentsche Aa gebied veilig te stellen. Begin februari is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de asbestsanering nabij de Dennenlaan. Om de locatie bereikbaar te maken voor de machines en om het asbest te kunnen verwijderen zijn ongeveer 30 bomen gekapt. Als compensatie hiervoor is een inrichtingsschets voor nieuwe beplanting opgesteld, bestaande uit bomen met onderbegroeiing. Dit zal dit voorjaar worden aangeplant. De verwachting is dat de sanering medio maart is afgerond. Voor vragen kun je contact opnemen met Dirk Jan Leeuwerik, d.leeuwerik@prolander.nl, 06 52 40 17 02.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: NP Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.