Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 52


herfstsfeer

Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

NP_DrentscheAa_A

Nationaal Park Drentsche Aa heet voortaan écht Nationaal Park

Gelijktijdig met het vaststellen van het jaarverslag 2018 nam het Overlegorgaan Drentsche Aa afscheid van de officiële naam: ‘Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa’. Vanaf nu gebruiken we de naam 'Nationaal Park Drentsche Aa' voor het hele Drentsche Aa gebied: Van het brongebied in het ‘Hart van Drenthe’ tot de benedenloop in Groningen. In alle uitingen zal dit de komende tijd worden aangepast, te beginnen met het logo.

Jaarverslag en monitoringsrapportage zijn gepubliceerd

Voorzitter Hendrik Oosterveld: “We zijn weer onder de indruk van wat in dit gebied, door de inzet van veel betrokken organisaties en personen, tot stand is gebracht. Het sterkt ons, als organisatie en bestuurders, om de koers die we samen hebben ingezet vast te houden.” Meer over de uitvoering van projecten en activiteiten leest u in het Jaarverslag 2018 van het Nationaal Park Drentsche Aa.

Landelijk wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag voor de Nationale Parken. Het streven is dat zij zich ontwikkelen tot aaneengesloten landschap ecologische of landschappelijke eenheden. Hierbinnen liggen natuurkernen waaraan bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers zich verbonden voelen en hun identiteit ontlenen. Hendrik Oosterveld: “Drenten kloppen zich niet zo snel op de borst maar door velen wordt Nationaal Park Drentsche Aa in dit opzicht als voorloper gezien. Hier werken we vanaf het begin aan met een verbrede doelstelling. Natuur en landschap zijn nauw verbonden met wonen en werken.”

We zitten op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Dat laat de Integrale monitoringrapportage Drentsche Aa zien die afgelopen jaar verscheen. Iedere vijf jaar brengt Nationaal Park Drentsche Aa een rapportage uit, om in beeld te houden hoe het gebied zich ontwikkelt. De jongste rapportage toont veel positieve ontwikkelingen, maar ook veel verbeterpunten. De conclusies laten zich voor veel thema’s samenvatten met ‘op de goede weg maar nog veel te doen’.

Dat geldt onder meer voor de natuur. Kenmerkende vegetaties en plantensoorten nemen toe en de otter en bever zijn niet meer weg te denken. Echter, op andere punten blijft de ontwikkeling achter. Zoals de zorg om de kwaliteit van het landschap. Oosterveld: “Gezamenlijk zetten we ons in om de kwaliteit van het Nationaal Park Drentsche Aa te behouden, te versterken en natuurlijk de realisatie van een ingericht en goed functionerend natuurnetwerk. Dit behoeft de komende tijd de nodige aandacht.”

Met het oog op een duurzame toekomst kunnen we het belang van educatie niet genoeg benadrukken. De medewerkers Communicatie & Educatie, van het Nationaal Park, steken ieder jaar veel energie in projecten om kinderen al vanaf jonge leeftijd in aanraking te brengen met natuur en landschap. In 2019 komt er een nieuwe loot bij aan de stam van educatieprojecten: de Drentsche Aa krijgt Junior Rangers. Dat zijn jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die opgeleid worden tot Ambassadeur van het Nationaal Park Drentsche Aa. Eén van de manieren om de jeugd bij Drentsche Aa gebied te betrekken.

70639352_3021633501244888_3953701126078988288_n

Drentsche Aa Junior Rangers van start gegaan

Op 14 september 2019 zijn de Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers van start gegaan. De aspirant Junior Rangers, de vier vaste begeleiders en voorzitter Hendrik Oosterveld werden tijdens de startbijeenkomst 'ondergedompeld' in de Drentsche Aa. De komende maanden bezoeken de jongeren diverse Nationaal Park partnerorganisaties om een goed beeld te krijgen van de Nationaal Park organisatie. Het Junior Ranger jeugdhonk is ondergebracht bij Agrarische Natuur Drenthe (AND) in Rolde.

JuniorRangers leren wat het werk van een ‘ranger’ inhoudt. Zij worden jongeren-ambassadeurs voor het Nationaal Park Drentsche Aa en zetten zich met allerlei activiteiten in voor het gebied.

Het programma van de JuniorRanger bestaat uit o.a. natuurbeheeractiviteiten, werken met Nationaal Park organisaties, onderzoek, geven van presentaties op fairs, markten en andere Nationaal Park activiteiten. De begeleiding van het maandelijks programma is in handen van vaste begeleiders. In de zomer volgt een afsluitend kamp en er is jaarlijks een internationaal uitwisselingskamp.

Rangers Nederland is een jongerenprogramma van IVN Natuureducatie en heeft actieve groepen in verschillende Nationale Parken. Het programma sluit aan op het Europese Junior Ranger programma van Europarc, de koepelorganisatie voor Nationale Parken en natuurgebieden. Steeds meer Nederlandse Nationale Parken sluiten zich bij dit jongerenproject aan.

IVN zorgt - namens het Nationaal Park - voor de organisatie, het contact met de partners en voor de opleiding van de vrijwillige begeleiders. De belangrijkste partners zijn de vrijwilligers en de natuurbeherende organisaties.

Meer informatie: Timanca Manak, medewerker NP Drentsche Aa t.manak@ivn.nl

https://www.drentscheaa.nl/actueel/juniorrangers/

66393598_2840280902713483_1077144589149667328_o

Demoveld Wedbroeken

Het demoveld Wedbroeken (onderdeel van de Toegangspoort van het Nationaal Park Drentsche Aa) is door de Provincie Drenthe beschikbaar gesteld voor de EIP Operational Group Bio-economie Drentsche Aa. Namens deze groep beheert Mts. Smeenge, De Zeegster Hoeve te Zeegse het demoveld. In 2017 is het perceel intensief bewerkt en ingezaaid geweest met de groenbemester bladrammenas.

Het demoveld is half april 2018 inclusief bemestingsplan voorbereid en uitgezet door het Hilbrandslaboratorium (HLB) te Wijster. De 8 noord-zuid gezaaide gewasstroken bestaan uit de volgende gewassen: zomertarwe, haver, brouwgerst, quinoa (gierstmelde), teff, veldbonen, voederbieten en tagetes. Ieder jaar rouleren de gewassen. Alle gewasstroken zijn doorsneden met een strook Engels raaigras bedoeld als looppaden. Het gehele demoveld is eveneens omzoomd met gras. Aan de oost-, zuid- en westkant ligt een brede strook als een hoefijzer om het demoveld heen. Ook deze strook gaat mee in de gewasrotatie uit het bouwplan.

Het zaaizaad is ingekocht en deels kosteloos ter beschikking gesteld bij resp. door Agrifirm te Apeldoorn, Mts. Smeenge te Zeegse, Mts. Hoving te Tynaarlo, Dutch Quinoa Group te ’s Hertogenbosch, Feije Dijksterhuis te Hijken, WPA Robertus te Westerbork, Frisian Seeds te Gorredijk en Agrarische Natuur Drenthe (AND) te Rolde.

Mede dankzij het voorbereidend (rust)jaar (2017) en de grondbewerking, ligt het perceel er weer goed bij. Een verschil van dag en nacht met de uitgangssituatie in 2016. Het zaaien van de stroken gebeurt op verschillende tijden en is/wordt uitgevoerd door het HLB, Daan Smeenge (zaaimachinecombinatie welwillend ter beschikking gesteld door Harm van Rhee te Gasteren), Feije Dijksterhuis en Loonbedrijf Bouwsema.

Er is al aardig wat belangstelling van zowel geïnteresseerde boeren als van burgers en buitenlui. De EIP-OG voert ook een programma uit voor voorlichting en educatie rond het demoperceel.

2019-10-04_114053

NP Drentsche Aa Natuurspeurderstocht vernieuwd

De Nationaal Park Drentsche Aa Natuurspeurderstocht wordt al vele jaren aan het basisonderwijs in en om het Nationaal Park aangeboden. Afgelopen jaar is het programma herijkt en de pilot getest door OBS Gieten. De ervaringen worden met de leerkrachten en begeleiders geëvalueerd en het programma, indien nodig, aangepast. Vanaf volgend jaar wordt de Drentsche Aa Natuurspeurderstocht aan het basisonderwijs in de omringende Gemeenten aangeboden.

70452877_3002949199779985_2918048497989058560_n

Drentsche Aa gidsendag in Nationaal Park de Alde Feanen

Onlangs hebben onze Nationaal Park Drentsche Aa gidsen een bezoek gebracht aan collega Nationaal Park Alde Feanen in Friesland. Jaarlijks biedt NP Drentsche Aa de vrijwillige gidsen een uitje aan als dank voor hun tomeloze inzet voor Nationaal Park Drentsche Aa. In het bezoekerscentrum werden we ontvangen door Jorgen de Bruin, coördinator C&E Alde Feanen. Na een bezoek aan het bezoekerscentrum zijn we met een boot door het Nationaal Park gevaren. Het was een fantastische en goed georganiseerde dag.

Pijlbuizen - foto Arcadis

Meten is weten, ook voor waterhuishouding

De komende jaren zal het Drentsche Aa gebied verder vorm krijgen en wordt nog ongeveer 1.000 hectare omgevormd in natuur en op nog eens 2.000 hectare worden maatregelen genomen voor vernatting van het beekdal. Om de maatregelen goed te kunnen onderbouwen wordt een hydrologisch meetnet ingericht.

Drentsche Aa mag dan het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa zijn, met hoge landschappelijke- en natuurlijke waarden, maar dat vraagt aandacht. Er is al veel werk verricht om het Nationaal Park van bijna 34.000 hectare te versterken. De komende jaren gaat dit werk verder en worden voor 2027 de natuurdoelen gerealiseerd en de landbouw ontwikkelperspectief geboden. Het gaat in de plannen steeds om de balans tussen natuur, landbouw en recreatie.

Klimaatbestendig

Het uiteindelijke doel is de realisatie van een klimaatbestendig en robuust natuurlijk beekdalsysteem, verweven met landbouw en geschikt voor recreatie en drinkwaterwinning. Vanuit de Natuurnetwerk Nederland-opgave (NNN) is voorzien dat in totaal bijna 1.000 hectare wordt omgevormd naar natuur en dat op bijna 2.000 hectare inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd, meestal gericht op vernatting van het beekdal.

Peilbuizen

Dit betekent dat veel inrichtingsplannen opgesteld gaan worden met als doel een betere uitgangspositie voor de ontwikkeling van flora en fauna. Voor die plannen is het noodzakelijk meer veldkennis te verzamelen. Dat gebeurt onder meer door een hydrologisch meetnet in te richten. Het meetnet is een serie peilbuizen op strategische plekken in het veld. Het meetnet maakt gebruik van bestaande peilbuizen, maar er worden ook nieuwe buizen geplaatst. De peilbuizen zijn van de provincie Drenthe of van een natuurorganisatie. De provincie Drenthe zal het beheer en onderhoud van alle de buizen in het meetnet op zich nemen. De nieuwe peilbuizen zullen eind 2019, begin 2020 worden geplaatst.

Effecten

Het grondwatermeetnet brengt na analyse van de gegevens, ook de effecten van de nieuwe inrichting in beeld. Deze informatie kan leiden tot aanpassing van het beheer en aanvullende maatregelen. Via de peilbuizen worden voorafgaand aan de te nemen maatregelen de grondwaterstanden vastgelegd. De eventuele veranderingen van de grondwaterstand wordt vergeleken en vastgelegd.

Medewerking

Om een betrouwbaar beeld te kunnen opstellen is het ook nodig om buizen op particulier terrein te plaatsen. Prolander vraagt medewerking van de grondeigenaar. Op dit moment worden de geschikte locaties voor de peilbuizen bepaald en worden grondeigenaren bezocht.

Meer informatie: Arjan van Lubek, Prolander a.vanlubek@prolander.nl / 0592-365179

2014-03-18_135540

Ontdek de Drentsche Aa

Wilt u het NP Drentsche Aa ook eens vanachter de computer ontdekken? Kijk dan eens op de Drentsche Aa ontdekkaart. De kaart is voortdurend in ontwikkeling. Er wordt regelmatig nieuwe informatie toegevoegd.

https://www.ontdekdedrentscheaa.nl/

gevelbordje

Cursus Gastheerschap Nationaal Park Drentsche Aa start in oktober

Jaarlijks houdt Nationaal Park Drentsche Aa een Gastheerschapcursus voor Drentsche Aa ondernemers en werknemers. In vier middagbijeenkomsten en een excursie worden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. Na afloop ontvangen de cursisten het Nationaal Park certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren vormen onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk’, hét informatienetwerk van het Nationaal Park Drentsche Aa. De Drentsche Aa Gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk. Op 28 oktober starten we een nieuwe cursus. Interesse?

https://www.drentscheaa.nl/divers/gastvrij-onthaal/cursus-gastheerschap/

Op pad met Nationaal Park gidsen

  • Schipborgsche diep, Siepelveen en Zeegserloopje

Nationaal Park Drentsche Aa houdt een ochtendwandeling over het Schipborgsche diep door het Siepelveen en langs het Zeegserloopje. Het Siepelveen is een prachtig hoogveengebied met een naam die om uitleg vraagt. Het grote ven is omringd door zandduinen. De gidsen vertellen over het ontstaan van het Siepelveen en Zeegserloopje en de bijzondere vegetatie met onder meer gagel, 3 soorten heide, beenbreek en eeuwenoude jeneverbes.

Datum:  Zondag 20 oktober 2019

Starttijd: 10.00 uur

Startplaats: Parkeerplaats bij Café de Liefde van de Drentsche Aa. Adres: Ruiterweg 2 in Schipborg

Duur/afstand: 2,5 uur / ca. 7 km

Kosten: Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

  • Fotografeer en meer .… Herfst in het Hart van Drenthe

In de boswachterij Hart van Drenthe liggen prachtige vennen en de Elperstroom omgeven door kleurrijke bossen. We wandelen over de paden langs het Zwatte water en de Elperstroom. Onderweg komen we prachtige doorkijkjes met spiegelende wateroppervlakken tegen.

Datum: Zaterdag 26 oktober 2019

Starttijd: 13:30 uur

Startplaats: Parkeerplaats Zwatte water, aangegeven langs de weg Schoonloo – Elp. Volg tegenover adres: Ieberen 1 te Elp het Zwatte pad ca. 500 meter.

Duur/afstand: 2,5 uur / ca. 3 km

Voor wie? Amateurfotografen, geïnteresseerden in natuur en natuurfotografie

Kosten Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Tijdens de excursie is volop gelegenheid om foto’s te maken op fotogenieke plekken. Het meebrengen van een statief wordt aanbevolen evenals het dragen van waterdichte wandelschoenen. Honden worden niet toegelaten tijdens de wandeling. Deze Fotografeer en meer excursie maakt deel uit van meerdere fotografie-excursies die door de seizoenen heen gegeven worden. Deze excursies zijn geschikt voor bezitters van alle typen camera’s. Kijk in de Activiteitenkalender op www.drentscheaa.nl of op Facebook voor de overige data.

  • Struintocht door het Hart van Drenthe

Kom struinen door het Hart van Drenthe. Deze avontuurlijke wandeling is tussen de 5 en 7 kilometer lang, wat weinig lijkt, maar struinen is vermoeiend! Vandaar dat goed schoeisel met steun in de enkels noodzakelijk is. Deze wandeling is niet geschikt voor mensen die slecht of moeilijk ter been zijn! We vertrekken vanaf de Zandspeelplaats in de bossen van het Hart van Drenthe. De Zandspeelplaats staat aangegeven langs de Schoonloërweg tussen Schoonloo en Elp. Onderweg wordt gepauzeerd om de door u zelf meegebrachte lunch te nuttigen. Zorg ook voor voldoende te drinken onderweg.

Datum: Zondag 10 november 2019

Starttijd: 11:00 uur

Startplaats: Parkeerplaats Zandspeelplaats. Aangegeven vanaf de weg Schoonloo – Elp. Het pad ca. 800 meter het bos in volgen.

Duur/afstand: Maximaal 3,5 uur / ca. 7 km

Kosten Deelname is gratis. In verband maximum aantal deelnemers (10 – 12) is aanmelden vooraf noodzakelijk. U kunt dit doen via ........ Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Stevige, waterdichte wandelschoenen met steun in de enkels zijn noodzakelijk. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Kijk voor het overzicht op onze website https://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.