Regionale voedselstrategie Groningen - Assen


In het door de stuurgroep Regio Groningen - Assen vastgestelde 'Ambitiedocument Mooi, Mooier, Mooist' staat de relatie stad-land centraal. Deze relatie kan versterkt worden via de voedselvoorziening. De regio's fysieke, sociale en politieke kenmerken zijn geschikt voor het creëren van nieuwe verhoudingen die de sterke punten van de stad en het landschap kunnen combineren, die het herstel van oude verbindingen mogelijk maken en daarmee nieuwe markten creëren, die een bijdrage levert aan een kwalitatief hoogwaardig behoud en beheer van het karakteristieke landschap en vaak recreatieve mogelijkheden schept. De erkenning van voedsel als een nieuwe beleidsprioriteit zal de regio Groningen-Assen nieuwe kansen geven in de relatie tussen het platteland en de bewoonde gebieden en het besef geven van de betekenis en de samenhang van de regio als geheel versterken. Vanuit kansen voor versterken regionale identiteit, verbinden stad-land, behoud en versterken landschap en cultuurhistorie, gezond oud worden en innovatie en werkgelegenheid gaat de Regio dit jaar het proces starten om te komen tot een regionale voedselstrategie.

Voedsel leeft en staat volop in de belangstelling. Op veel plaatsen in Nederland zijn er voedselinitiatieven. Streekmarkten worden georganiseerd, school- en moestuinen worden opgezet, de jeugd krijgt smaaklessen en gaat op boerderijbezoek. Voedsel bindt mensen en brengt mensen samen. Voedsel verbindt ook de verschillende thema's waar we in regioverband gezamenlijk aan werken.

Streekproducten

Achtergrondinformatie

Relevante websites