Werkzaamheden Elperstroom


Op 2 mei 2015 onderstaande foto gemaakt. De grote sloot langs de Graöthelm (oostzijde Reitma) is helemaal gedempt en het effect is goed zichtbaar. Dit is goed voor het herstel van de hydrologie (grondwaterstand) in het beekdal Reitma en de daar aanwezige natuur (habitats): heischrale graslanden, blauwgraslanden en een aanwezig kalkmoeras.
Op de foto's zijn de vierkante duikers nog te zien die zijn verwijderd.

elperstroom_watersysteem-hersteld_2mei2015_web

Tijdens veldbezoek in oktober 2010 de voortgang werkzaamheden Elperstroom bekeken. In het Beheerplan Natura2000 Elperstroom-gebied zijn diverse maatregelen opgenomen om de natuur in het Elperstroom-gebied te herstellen en te versterken. Op dat moment werd daar volop aan gewerkt. Sloten zijn gedempt en oude duikers verwijderd. Dit is goed voor de waterhuishouding van het beekdal, waardoor o.a. zeldzame kalkmoerassen zich verder kunnen ontwikkelen.

uitvoering-elperstroom-in-volle-gang_web